Tre/Fintel

Uttalandedatum: 20181025
Diarienummer: 18-057
Anmälare: En konsument
Motpart: Tre/Fintel
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Tre inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget klarlagt ej ringt det aktuella telefonsamtalet till anmälaren. Mot bakgrund av ovanstående kan företaget inte heller anses ha agerat otrevligt mot anmälaren varför företaget även på denna punkt inte har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed. DM-nämnden finner däremot att Fintel brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då företaget ringt det aktuella telefonsamtalet till anmälaren. DM-nämnden finner även att företaget agerat i strid mot god sed genom att ha agerat otrevligt mot anmälaren vid aktuellt telefonsamtal. DM-nämnden finner vidare att Fintel brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden.

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tre i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 13 februari 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 11 juni 2014.

Företagets uppgifter
Tre
Tre anger att företaget inte ringt det aktuella telefonsamtalet till anmälaren utan telefonsamtalet har ringts av Fintel, vilket är en bifirma till Reliable AB. Fintel fungerar som återförsäljare av företagets produkter, tjänster och abonnemang. Detta innebär att Fintel är en självständig näringsidkare som ska marknadsföra och sälja produkterna i eget namn, för egen räkning och på egen risk. Fintel äger inte i något avseende rätten att företräda eller rättsligt binda Tre. Därutöver förväntar sig och utgår naturligtvis företaget ifrån att Fintel följer telemarketingbranschens etiska regler och uppförandekoder.

Företaget ser allvarligt på det inträffade och ser nu över sitt samarbete med Fintel. Mot bakgrund av det ovanstående anser emellertid Tre att aktuell anmälan ej bör riktas mot företaget.

Fintel
Fintel har underlåtit att inkomma med begärt yttrande.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Tre har visat på att telefonsamtalet inte ringts av företaget utan av Fintel. Mot bakgrund hänför finner DM-nämnden att Tre ej utgör korrekt motpart i aktuellt ärende och därmed inte heller kan anses ha brutit mot reglerna för NIX-Telefon genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i spärregistret. DM-nämnden finner dock, mot bakgrund av Tre:s uppgifter att Fintel utgör korrekt motpart. Eftersom Fintel inte inkommit med begärt yttrande går nämnden på övriga uppgifter i ärendet och finner därmed att Fintel agerat i strid mot god sed.

Otrevligt bemötande
Anmälaren har även påstått att han blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Föreningen Kontakta och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

Tre har klarlagt inte ringt aktuellt telefonsamtal varför DM-nämnden finner att företaget inte heller kan fällas för att ha agerat otrevligt mot anmälaren och därigenom brutit mot god direktmarknadsföringssed. DM-nämnden finner dock att Fintel utgör korrekt motpart. Då Fintel underlåtit att inkomma med ett yttrande går DM-nämnden på anmälarens uppgifter varför Fintel anses ha agerat i strid mot god sed.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Fintel har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare