SverigesEnergi

Uttalandedatum: 20181020
Diarienummer: 18-282
Anmälare: En konsument
Motpart: SverigesEnergi
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Utge information
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SverigesEnergi inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då aktuellt telefonsamtal utgjort en engångsföreteelse och då företaget omgående vidtagit åtgärder för att säkerställa att aktuell miss inte sker igen. DM-nämnden finner dock att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom SverigesEnergi inte utgett begärd information

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av SverigesEnergi i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 18 juli 2018. Anmälaren har även angett att företaget inte kunnat uppge varifrån man fått anmälarens uppgifter.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 17 november 2015.

Företagets uppgifter
SverigesEnergi har bekräftat anmälarens uppgifter att man ringt denne. Telefonsamtalet har skett via en återförsäljare.

Företaget har vidare angett att man har ett samarbete med Bisnode AB för att kontrollera att samtliga telefonnummer spärras mot NIX-registret. Efter att företaget har undersökt saken tillsammans med Bisnode AB har det visat sig att det varit en miss i rutinen, därför har anmälarens telefonnummer felaktigt kommit med i en av ringlistorna som har skapats. Företaget har identifierat missen i rutinen och åtgärdat det med omedelbar verkan för att säkerställa att det inte sker igen.

DM-nämndens bedömning
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.  Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

SverigesEnergi har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Felet har dock skett på grund av en miss från Bisnode AB, vilket omgående har åtgärdats. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att då detta utgjort en engångsföreteelse och åtgärder omgående vidtagits som medför att inga fler felaktiga samtal ska kunna ske, så har företaget inte agerat i strid mot god sed på denna punkt.

Utge information
Genom att ange kontaktuppgifter till företaget får konsumenten möjlighet att erhålla information om till vem eller vilka man som konsument kan vända sig till med frågor om eventuella klagomål. Det gäller även som i detta fall då konsumenten velat veta varifrån företaget erhållit anmälarens telefonnummer. Då SverigeEnergi inte bemött aktuell punkt i sitt yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. DM-nämnden finner därför att SverigesEnergi agerat i strid mot god sed på denna punkt genom att inte utge informationen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare