SverigesEnergi

Uttalandedatum: 20181020
Diarienummer: 18-280
Anmälare: En konsument
Motpart: SverigesEnergi
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SverigesEnergi inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon, eftersom aktuell spärr inte gäller företag

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SverigesEnergi i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 31 juli 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 11 september 2015.

Företagets uppgifter
SverigesEnergi har bekräftat att man har låtit ringa upp anmälaren. Anmälaren har kontaktats av en återförsäljare till SverigesEnergi, inte såsom privatperson utan näringsidkare. Avtalet som företaget försökt förmedla går inte att registrera på privatpersoner utan är avsedd för små och stora företag.

DM-nämndens bedömning
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

SverigesEnergi har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har anmälaren kontaktats i dess roll som företagare. DM-nämnden finner därför att företaget inte agerat i strid mot god sed då, NIX-Telefon inte omfattar företag.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare