Sasam AB

Uttalandedatum: 20181025
Diarienummer: 18-126, 18-159, 18-160, 18-161 samt 18-162 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Sasam AB
Frågeställning: Vilseledande marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Sasam AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utförts på ett sätt som var ägnat att vilseleda konsumenterna och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att Sasam AB ringt dem och under telefonsamtalen agerat på ett sätt som var ämnat att vilseleda konsumenterna. De aktuella telefonsamtalen från företaget togs emot under april månad 2018.

Företagets uppgifter
Sasam AB arbetar med B2B försäljning med bl.a.  operatörerna Tre, Tele2, Telenor, Telia och slutligen Teloteket. Under den perioden då anmälningar kommit in avseende SST NET har företaget haft avtal med operatören Teloteket, och företaget har varit tydliga med hur marknadsföringen ska ske och vad för typ av försäljning företaget arbetar med.

Företaget har aldrig uppmanat säljare att utge sig för att vara en operatör. Företaget har tvärtemot i utbildningen informerat om att när man ringer till kund så inleder man samtalet med ’presentation av namn och att man är återförsäljare till den operatör man säljer.’

Vilket ändå inte hade fungerat i detta fall då det framgår i anmälningarna att det är konsumenter som har blivit uppringda av de säljare som har jobbat hos företaget och Teloteket inte har annat än företagstjänster. När företaget fick in dessa anmälningar så har företaget haft ett möte med alla säljare och tilldelat varningar.

Företaget har vidare vidtagit åtgärder som har lett till att företaget sagt upp de säljare som företaget har samarbetat med då företaget fick in flera anmälningar i rad.

Företaget tar avstånd ifrån all sådan typ av försäljning och företagets listor som dess säljare ringt ifrån har endast varit företagskunder. Det kan självklart vara så att säljare kommit över ett och annat nummer på tex merinfo, eniro etc, eller haft egna listor på kunder de trott är företagskunder och någonstans i samtalet har det framkommit att det har varit privatkund, och då har man rekommenderat kunder till att det finns billiga operatörer för äldre som tex Halebop och andra operatörer med seniorpriser. Det är vanligt att man gör detta när man ändå har tagit någons tid, och av vad det har framkommit i samtalen har kunder till och med varit tacksamma för rekommendationerna.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Då företaget inte inkommit med något underlag som motbevisar anmälarnas uppgifter i dess helhet, går DM-nämnden på dessa och finner därmed att marknadsföringen varit vilseledande och att företaget därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser dock positivt på de av företaget vidtagna åtgärderna för att tillse att företaget, och dess säljare i framtiden ska agera helt i enlighet med de regler och riktlinjer som finns.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare