Reaktion i Sverige AB

Uttalandedatum: 20181011
Diarienummer: 17-468
Anmälare: En konsument
Motpart: Reaktion i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Reaktion i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren inte samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner vidare att Reaktion i Sverige AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner dock inte att Reaktion i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Reaktion i Sverige AB. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrera sig från framtida utskick samt bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 14 december 2017.

Företagets uppgifter
Reaktion i Sverige AB har bekräftat anmälarens uppgifter att han har erhållit mail där Reaktion/adressgruppen är adresskälla.

Anmälaren har avregistrerat sig från reklam han fått från Barncancerfonden, Lindorff och Dignita genom möjligheten att opta ut som finns med i sidnoten i alla mail som företaget skickar för sina kunders räkning.

Anmälaren har dock inte avregistrerat sig från adressgruppen i sin helhet. Den 14 december 2017 kontaktade anmälaren företaget och bad att bli spärrad, något som företaget då missade eftersom företagets kontaktmail får väldigt många mail. Företaget beklagar det inträffade.

Anmälaren kontaktade företaget den 30 mars 2018 med samma begäran, och företaget spärrade honom den 6 april 2018, vilket betyder att han nu är avregistrerad från alla framtida mail. Det verkar som att företaget inte varit tydligt nog med hur anmälaren ska göra för att avregistrera sig från samtliga utskick med adressgruppen som adresskälla vilket företaget nu ser över.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Reaktion i Sverige AB har inte motsatt sig att man kontaktat anmälaren. Inte heller har de inkommit med underlag som styrker att företaget inte agerat felaktigt på denna punkt varför DM-nämnden finner att e-postutskicket i denna del stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Reaktion i Sverige AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Reaktion i Sverige AB bekräftar och beklagar att anmälaren mottagit utskick trots tidigare spärrbegäran den 14 december 2017 och att denna spärrbegäran ej erhöll önskad effekt. DM-nämnden finner därför att företaget agerat i strid mot god sed på denna punkt.

DM-Nämnden ser dock positivt på företagets åtgärder i efterhand som tillser att anmälaren i framtiden inte ska motta fler utskick från företaget.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till att kontaktadata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av följande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig

Reaktion i Sverige AB har inkommit med underlag som styrker att man haft en fullt fungerande avregistreringsfunktion men att det i aktuellt fall inte fungerat fullständigt pga. en miss. Eftersom företaget har en avregistreringsfunktion tillgänglig och aktuellt fel utgör en engångsföreteelse i den dagliga hanteringen av en per mail inkommen spärrbegäran, finner DM-nämnden att Reaktion i Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerade avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare