Pizza Hut

Uttalandedatum: 20181025
Diarienummer: 18-290
Anmälare: En konsument
Motpart: Pizza Hut
Frågeställning: Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post samt marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Pizza Hut Sverige inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Nämnden finner inte heller att företaget agerat i strid mot god sed genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Pizza Hut Sverige, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att han beställt pizza en gång av Pizza Hut. Han fick därefter nyhetsbrev från företaget, från vilka han mycket noga avanmälde sig den 23 februari 2018. Anmälaren får trots sin spärrbegäran, för vilken han fått en bekräftelse på, fortsatt spam från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 14 augusti 2018.

Företagets uppgifter
Pizza Hut Sverige har angett att företaget varit mycket noggrant med vilka som avregistrerar sig och att de inte ska få något utskick. Tyvärr har företaget haft en teknisk incident i slutet av augusti i ett av företagets system som man använde för utskick. Detta resulterade i att vissa av de som avregistrerat sig blev avmarkerade och fick därför utskick vid ett tillfälle. Problemet är nu åtgärdat och företaget har åter koll och kontroll på vilka företaget kan och får skicka ut information till.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad samt skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Pizza Hut Sverige har bekräftat anmälarens uppgifter att avregistreringsfunktionen inte fungerat. Anledningen till att utskick gjorts är pga. en teknisk incident som åtgärdats när företaget fick vetskap om detta. Aktuell incident förklarar varför anmälaren trots tidigare spärrbegäran mottagit utskick från företaget. Eftersom aktuell händelse skett på grund av ett tekniskt misstag, utgjort en engångsföreteelse och då företaget omgående vidtagit åtgärder finner DM-nämnden att företaget inte agerat i strid mot god sed på denna punkt. DM-nämnden utgår från att inga fler utskick kommer att ske till anmälaren.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare