PBS Permanent Bilskydd

Uttalandedatum: 20181025
Diarienummer: 18-283
Anmälare: En konsument
Motpart: PBS Permanent Bilskydd
Frågeställning: Obeställda varor
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PBS Permanent Bilskydds varuutskick inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälarens svärfar samtyckt till att få hem varan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hennes svärfar blivit uppringd av en säljare som velat sälja på hennes svärfar stölddekaler till hans bil. Säljaren har lurat hennes svärfar att köpa något som han inte tackat ja till vilket medfört att hennes svärfar fått grejer och faktura på något som han inte köpt.

Anmälaren har hjälpt sin svärfar att komma i kontakt med företaget. Anmälaren fick höra samtalet som spelats in och det hörs enligt henne klart och tydligt hur företaget har klippt i samtalet där man hör att hennes svärfar säger okej men inte att han köpt något. Anmälaren bad företagets agent att annullera detta och skicka ett portofritt kuvert så att anmälarens svärfar kan skicka tillbaka dekalerna. Företagets agent var mycket otrevlig och hade en fruktansvärd attityd. Han vägrade till en början också att skicka ett portofritt kuvert. Anmälarens svärfar har inte än mottagit ett portofritt kuvert för att skicka tillbaka varorna.

Företagets uppgifter
PBS Permanent Bilskydd har uppgett att det är löjligt att företaget blivit anklagat för att klippa och klistra in samtal för att det ska låta som att kunden har beställt en vara. Företaget har inte tid för sådant.

Företaget påtvingar ingen att beställa företagets vara. Företaget ringer och frågar om de är intresserade. Sedan är det upp till dom att bestämma om de önskar få det hemskickat eller inte. Efter att kund fått en vara hemskickat har de rätt enligt distansavtalslagen att skicka tillbaka varan inom 14 dagar. Det framgår även på företagets faktura som anger ”Om något fel har uppstått kan du returnera obruten förpackning i det skick du fick den inom 14 dagar.” Om kunden medvetet väljer att inte skicka tillbaka varan och väljer att inte betala för den och sedan får en påminnelse på det är det kunden som gjort fel. Företaget utgår då från att kunden glömt att betala fakturan. Företaget anger vidare att företagets agent i aktuellt fall till och med varit så tillmötesgående att han krediterar fakturan ifall företaget fick tillbaka sin vara.

Företaget har nu fått märkessatsen åter och krediterat fakturan.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna. Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

I förevarande fall har DM-nämnden mottagit en ljudfil från företaget. Det går utifrån denna att höra hur anmälarens svärfar godkänner att företaget skickar aktuell vara. DM-nämnden finner därför att företaget inte har agerat i strid mot god sed på denna punkt.

Däremot, efter genomgång av aktuell inspelning, vill DM-nämnden betona att företagets agent lagt fram företagets produkt på ett sätt som kan vara ägnat att vilseleda anmälarens svärfar till att tro att företaget är det som är ansvariga för att skicka ut dylika varor till bilägare, något som inte är fallet. DM-nämnden uppmanar därför företaget att se över hur de marknadsför sina produkter i framtiden för att följa de regler och riktlinjer som finns på marknaden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare