Mekonomen

Uttalandedatum: 20181025
Diarienummer: 18-273
Anmälare: En konsument
Motpart: Mekonomen
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mekonomen inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren samtyckt till att bli kontaktad via e-post

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Mekonomen trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta.  Anmälaren har absolut inte gett företaget tillstånd att skicka reklam till honom eller att suga upp hans personuppgifter från hans dator. Detta gör företaget självklart ändå och det tar inte många minuter förrän anmälaren erhåller spam från Mekonomen. Två gånger med ett par dagars mellanrum erhöll han utskick från företaget.

Företagets uppgifter
Mekonomen Detaljist Aktiebolag (Mekonomen) har via dess e-handel skickat ut två servicemail för att påminna kunden att det låg kvar produkter i varukorgen. Det var således inte menat som marknadsföring. E-postadressen till anmälaren har tillfälligt samlats in vid den potentiella köpsituationen i syfte att ge anmälaren en bättre upplevelse. Mailadressen sparas inte i någon databas för framtida marknadsföring. Företaget har informerat anmälaren om denna behandling i en pop-up footer på mekonomen.se, där företaget beskriver att man använder cookies, web beacons och liknande tekniker för att förbättra kundernas upplevelse hos företaget. Genom att använda sidan har anmälaren godkänt detta. Anmälaren har även getts möjlighet att avregistrera sig från framtida servicemail i utskicken.

Anmälaren kontaktade företaget via e-post och framförde sina synpunkter kring denna behandling. Företaget svarade anmälaren och beklagade att anmälaren i detta fall inte varit nöjd med företagets hantering av dennes personuppgifter. Mekonomen förklarade att man sparar varukorgarna en begränsad tid och skickar en påminnelse om att köpet inte är genomfört utifrån en intresseavvägning där nyttan med denna behandling har bedömts överväga risken.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ska ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande näringsidkaren marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en mottagare har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data denne har lämnat. Vidare görs detta för att ge den enskilde en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida med antingen möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt ta bort framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att mottagaren vill avregistrera sig.

Mekonomen har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget har dock menat på att de två aktuella utskicken inte utgjort marknadsföring utan att det varit servicemail i syfte att påminna anmälaren om att det låg kvar produkter i varukorgen. Företaget menar även på att anmälaren genom att använda sidan godkänt dylika utskick.

De aktuella utskicken har visserligen innehållit information om anmälarens varukorg, dock har utskicken innehållit reklam på företagets andra produkter varför DM-nämnden finner att de utskick företaget gjort varit marknadsföring. Eftersom anmälaren genom att använda Mekonomens e-handel godkänt företagets användarvillkor, vilket ger företaget rätt att skicka utskick likt dessa, finner DM-nämnden att företaget inte har agerat i strid mot god sed då anmälaren godkänt de aktuella utskicken.

DM-nämnden utgår dock från att företaget nu spärrat anmälarens uppgifter och att inga fler utskick till anmälaren kommer att ske.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström