Mecenat AB

Uttalandedatum: 20181025
Diarienummer: 18-289
Anmälare: En konsument
Motpart: Mecenat AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mecenat AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner dock att Mecenat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner vidare att Mecenat AB även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Mecenat AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att hon vid tre separata tillfällen under 2018 avregistrerat sig från utskick från Mecenat Alumni. Trots detta fortsätter mailutskicken komma till anmälarens e-postadress. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 augusti 2018.

Företagets uppgifter
Mecenat AB har angett att anmälaren under sina studier har haft ett Mecenatkort och i samband med att hon aktiverat sitt medlemskap har hon lämnat sin e-postadress. I anslutning till att anmälarens studier avslutades har hon fått ett Mecenat Alumni medlemskap vilket är orsaken till att hon har erhållit kommunikation från Mecenat AB.

Företaget kommunicerar regelbundet med Sveriges studenter och alumner, bland annat via e-post. Företaget följer noga de regler och rekommendationer som finns kring marknadsföring då företaget självklart vill ha en god relation med företagets användare. En länk för avregistrering är ett av flera sätt som användare kan använda för att ändra sin prenumeration och en sådan länk bifogas längst ner i samtliga utskick som görs från Mecenat AB. Tyvärr fick företaget tekniska problem med den länk för avregistrering som var kopplat till Mecenat alumni. Det uppdagades av en användare och företaget startade då omgående en utredning som resulterade i att företaget åtgärdade felet. Därefter meddelade företaget samtliga användare om problemet och tillsammans med en ursäkt uppmanade företaget alla som hade försökt avregistrera e-postutskick att göra det på nytt för att försäkra sig om att inte få ytterligare kommunikation från Mecenat AB.

Företaget beklagar det inträffade och man försöker arbeta ännu hårdare för att undvika liknande fel i framtiden.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Mecenat AB har bekräftat anmälarens uppgifter. Däremot har anmälaren haft ett etablerat kundförhållande med företaget varför aktuellt utskick inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till att kontaktadata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av följande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig

Mecenat AB har bekräftat anmälarens uppgifter att avregistreringsfunktionen inte fungerat, varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget på aktuell punkt agerat i strid mot god sed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Mecenat AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran vid ett flertal tillfällen att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare