Kombispel

Uttalandedatum: 20181110
Diarienummer: 18-173
Anmälare: En konsument
Motpart: Kombispel
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Kombispel brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och inget undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner också att Kombispel brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Kombispel ett flertal gånger i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även bett företaget att inte kontakta honom igen men trots detta så ringer företaget åter upp anmälaren. Under telefonsamtalet den 10 maj 2018 sa företagets agent att denne tagit bort anmälarens telefonnummer från listan. Trots detta mottog anmälaren även den 15 maj samt den 16 maj 2018 fler telefonsamtal. Under telefonsamtalet den 16 maj frågade anmälaren varför företaget ringt honom trots informationen om att man skulle ta bort anmälarens telefonnummer från ringlistan. Företagets agent angav att företaget ringt den 15 maj, ett samtal som anmälaren inte svarat på, men att företagets agent inte kan se någon notering om 10 maj 2018. Vid telefonsamtalet den 16 maj fick anmälaren åter igen ett löfte om att hans telefonnummer ska vara struket från ringlistan.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 9 juni 2013.

Företagets uppgifter
Kombispel anger att anmälaren har blivit kontaktad efter att ha lämnat sitt medgivande via en tävling på internet. Genom att godkänna tävlingsvillkoren i en tävling har anmälaren accepterat att ta emot erbjudanden i marknadsföringssyfte såväl per mail, brev, sms, telefon och andra digitala kontaktsätt från Adstar Sweden AB:s sponsorer eller övriga företag som är inkluderade inom ramen för tävlingsvillkoren. Anmälaren är borttagen från kampanjen och har inte kontaktats vidare.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsförings­erbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

När konsumenter, som anmält sig till ett NIX-register, har en kundrelation till eller kontakt med ett företag får detta företag i tävlingsregler eller köpevillkor ange att sådana konsumenter kan samtycka till att ta emot erbjudanden genom direktmarknadsföring från andra företag under följande förutsättningar.

De andra företagen måste namnges.
Konsumenten måste få kunna kryssmarkera i en nej-tack-ruta i anslutning till varje namngivet företag för att därmed markera nej tack till reklam från just detta företag.
Med namngivna företag avses även företag inom en koncern. Ett agerande enligt dessa krav stämmer överens med god sed för direktmarknadsföring.

Kombispel har inte motsatt sig att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har ett medgivande till dylik kontakt förelegat då det i tävlingsvillkoren, vilka anmälaren samtyckt till, framgått som följer: ”Genom att delta i undersökningen accepterar du att ta emot spännande erbjudanden per mail, brev, sms, telefon och andra digitala kontaktsätt från våra sponsorer som är Mailpal, Canal Digital, Miljonlotteriet, Reciva, Homenter, Fyrklövern, Consida, Myloan Karamba, Spartoo, Sweet wellness samt utifrån de uppgifter du angett i undersökningen från Telenor Sverige AB, Cimpello, Viasat AB, Sydsvenska Dagbladet AB, Villaägarnas Riksförbund, Aller Media AB samt Kombispel.”

Mot bakgrund av aktuell utformning av samtycket finner DM-nämnden att samtycket delvis uppfyllt de krav som ställs. Samtycket har angett de företag som kan komma att kontakta konsumenten. Däremot har det inte funnits möjlighet att kunna kryssmarkera i en nej-tack-ruta i anslutning till varje namngivet företag för att därmed markera nej-tack till reklam från just detta företag.

Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att företaget agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha kontaktat anmälaren.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Kombispel att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom företaget inte bemött denna punkt i sitt yttrande går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. I aktuellt fall har anmälaren mottagit telefonsamtal från företaget trots begäran att undslippa dylik kontakt.  DM-nämnden finner därför att Kombispel brutit mot god direktmarknadsföringssed.

DM-nämnden ser dock positivt på att företaget vidtagit åtgärder för att tillse att anmälaren i fortsättningen inte kommer att motta fler telefonsamtal från företaget. Detta får anses vara ett agerande i linje med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare