Babbel

Uttalandedatum: 20181004
Diarienummer: 18-165
Anmälare: En konsument
Motpart: Babbel
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Babbel inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget visat att man inte gjort utskick till den av anmälaren angivna mailadressen och inte heller att man mottagit en spärrbegäran avseende aktuell e-postadress

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren anger att han har varit i kontakt med företaget med en förfrågan om att avsluta mailprenumerationen för e-post för hans e-postadress. Företaget svarade att man inte hade hans e-postadress. Anmälaren anger vidare att han tidigare begärt att företaget inte ska kontakta honom, men trots detta så fortsätter Babbel att skicka e-post till anmälaren. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 maj 2018.

Företagets uppgifter
Babbel har angett att det är felaktigt att företaget skickat marknadsföring per e-post till anmälaren. Den 30 maj 2018 hade inte Babbel anmälarens mailadress registrerad i sitt system.  Inga marknadsföringsutskick per e-post har heller skickats av Babbel till den av anmälaren angivna mailadressen (förnamn.efternamn@), varken innan eller efter det att anmälaren kontaktade företaget i slutet av maj 2018.

Anmälarens begäran gällande den anmälda mailadressen(förnamn.efternamn@) mottogs via företagets kundserviceavdelning den 29 maj 2018. När anmälaren formulerade frågan om den anmälda mailadressen så hänvisade anmälaren till en mailadress med en punkt mellan anmälarens namn och efternamn. Babbels kundtjänst svarade till den anmälda mailadressen den 30 maj 2018 och man angav då att denna adress inte fanns registrerad vid Babbel.

Babbel frågade även anmälaren om han hade använt en annan mailadress när han registrerat sig vid Babbel. Anmälaren svarade den 30 maj 2018 från den vid Babbel registrerade mailadressen (förnamnefternamn@), men han angav inga andra mailadresser. Således drar företaget slutsatsen att anmälaren måste använda två olika mailadresser. Ingen ytterligare korrespondens skickades av anmälaren till företaget. Istället valde anmälaren att anmäla denna händelse till DM-nämnden.

Efter att företaget mottagit aktuell anmälan så granskade företaget ärendet närmare och fann att anmälaren var registrerad under ett e-postkonto där det inte var en punkt mellan anmälarens för – och efternamn. När detta upptäcktes så spärrade företagets denna mailadress. Således, i sin begäran till företaget den 29 och 30 maj 2018 så måste anmälaren ha rapporterat den mailadress som inte var registrerad hos företaget.

Företaget beklagar om anmälaren upplevt att han mottagit oönskade mailutskick från företaget. Dock anser företaget att man har agerat korrekt och vidtagit lämpliga åtgärder.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

DM-nämnden har med hänsyn till det som Babbel meddelat nämnden kunnat konstatera att företaget har visat att man inte skickat e-post till den av anmälaren angivna e-postadressen och därtill att man inte heller har mottagit en spärrbegäran från anmälaren avseende denna. Det har istället blivit tydligt att det hela rör sig om ett missförstånd avseende vilken av anmälarens mailadresser som aktuell spärrbegäran från anmälaren avser. DM-nämnden finner därmed att Babbel inte handlat i strid med god sed för direktmarknadsföring på någon av punkterna.

I sitt yttrande anför Babbel att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt med Babbel. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom företaget avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare