Wapnö Gård

Uttalandedatum: 20180913
Diarienummer: 18-095 samt 18-096
Anmälare: En konsument
Motpart: Wapnö Gård
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Wapnö Gård brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom det påtalade utskicket till sådan stor del, såväl i artiklarna som annonserna, får anses ha ett kommersiellt syfte

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de tagit emot oadresserad reklam från Wapnö Gård, trots att de med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att de inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Wapnö Gård har uppgivit att tidningen inte är ett reklamblad utan det arbetas vid varje nummer med redaktionell text i den inriktning tidningen ska ha. Tidningen delas ut tre gånger per år och klassas som en icke periodisk tidskrift. Självklart ska inte tidningen hamna hos de som säger nej till gratistidningar. De som informerar företaget att de inte vill få tidningen hanteras och deras adresser delges det bolag som sköter utdelningen. Några få, vilket är under promille, har fått tidningen och som icke önskar den och deras önskan har åtgärdats och förmedlats till utdelningsföretaget.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

DM-nämnden lägger stor vikt vid tidningens utformning. Vid denna bedömning kan nämnden konstatera att aktuell tidning vänder sig till mottagarna i deras egenskap av konsumenter. Genom dess upplägg och allmänna innehåll som är helt inriktat på att främja Wäpnö Gårds försäljning ter sig syftet entydigt kommersiellt. Flertalet av artiklarna, liksom annonserna, har en direkt koppling till verksamheten vid Wäpnö Gård. Det är således fråga om rent kommersiella förhållanden varför DM-nämnden finner att företaget agerat i strid mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare