Wallin & Co

Uttalandedatum: 20180928
Diarienummer: 18-158 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Wallin & Co
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Wallin & Co brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget har återkontaktat anmälaren trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon var på en bostadsvisning den 11 januari 2018 vilken anordnades av Wallin & Co. Anmälaren var intresserad av lägenheten och lämnade därför sitt telefonnummer. När hon lämnade sitt telefonnummer upprepade hon ett flertal gånger att hon inte ville ha någon som helst reklam för andra bostäder eller tjänster utan att hon själv höll koll på Hemnet. Trots detta fick anmälaren ett SMS-meddelanden av företagets agent den 8 februari 2018 som avsåg försäljning av en annan bostad. Anmälaren svarade på detta SMS-meddelande och bad företagets agent ännu en gång att inte skicka mer reklam per SMS till henne.

Företagets uppgifter
Wallin & Co har bekräftat anmälarens uppgifter att denne i januari i år besökt en visning och då lämnat sitt telefonnummer. Anmälaren köpte inte den lägenheten och när företaget fick liknande lägenheter till försäljning i mars 2018 fick anmälaren ett SMS-meddelande med information om en visning. Anmälaren hade inte i samband med den första försäljningen avböjt att bli kontaktad igen via SMS, vilket hon anger i sin anmälan.

När företaget mottog svar av anmälaren att hon inte önskade få fler SMS-meddelanden togs hon omgående bort från företagets kundregister. Inga fler SMS har därefter skickats till anmälaren.

Företaget beklagar att det skett ett missförstånd mellan företaget och anmälaren.

DM-nämndens bedömning
Av utredningen framgår att företaget har skickat marknadsföring till enskild konsument genom SMS. Wallin & co har erhållit telefonnumret i samband med en visning av bostad. Av utredningen framgår inte annat än att konsumentens samtycke till kommunikation är begränsat till att avse försäljning av den aktuella bostaden.

Genom att skicka marknadsföring om ett annat objekt (en annan bostad) till konsumenten utan dennes samtycke har företaget således skickat obeställd reklam som SMS.

Såvitt framgår av utredningen så har SMS:et skickats av en enskild mäklare i ett system som hanterats (betjänats) av en enskild person.

Förbudet att skicka obeställd reklam som SMS gäller, enligt 19 § marknadsföringslagen, dock inte om kommunikationen skickats av en enskild person.

Med hänsyn till den utveckling som ägt rum i samhället, med ökad hänsyn till den personliga integriteten, anser DM-nämnden att även s.k. personliga SMS (alltså SMS skickade av enskild person) bör omfattas av kravet på samtycke på förhand. Det kan, enligt DM-nämnden, inte vara ett oproportionerligt arbete att i samband med insamlandet även informera om att telefonnumret kan användas för reklamändamål och att konsumenten då ges möjlighet att invända. Företaget har inte visat att sådan information lämnats. Då Wallin & co kontaktat konsumenten genom att skicka obeställd SMs-reklam utan erforderligt samtycke så har bolaget därigenom brutit mot god marknadsföringssed.

Företaget uppmanas att i framtiden hålla isär samtycken till individuella lägenhetsvisningar och samtycken som avser utskick från företaget rent allmänt.

DM-nämnden erinrar avslutningsvis om att det inte är tillåtet att behandla personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade tydligt invänt mot detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare