Viasat AB

Uttalandedatum: 20180913
Diarienummer: 18-277
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det i aktuellt fall föreligger sådana omständigheter som gör att det finns anledning att frångå huvudregeln om att Viasat AB som marknadsförare ska hållas ansvarigt. Viasat AB ska således inte hållas ansvarigt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon har blivit uppringd av Viasat i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även bett företaget att inte kontakta henne igen men trots detta så ringer företaget åter upp anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 18 juli 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 14 september 2013.

Företagets uppgifter
Viasat AB  anger att aktuellt ärende beror på ett manuellt fel hos företagets adressleverantör. Det var i början av 2018 som felet inträffade där Viasat AB mottog adresser från sin leverantör som tyvärr visade sig innehålla en del NIX:ade telefonnummer. Företaget har gått till botten med detta för att tillse att det inte sker igen.

Anmälarens telefonnummer fanns tyvärr med i det felaktiga adressuttaget. Dock, skall detta ärende inte ens ha kunnat uppstå då anmälaren blev uppringd i juli, ca sex månader efter det att telefonnumret togs ut första gången. Företagets TM-byråer får nämligen bearbeta ett telefonnummer max tre månader från det att de mottagit telefonnumret. Det som har hänt i aktuellt fall är att TM-byrån har återaktiverat en gammal (och felaktig) adresslista, vilket de inte får. Problematiken för Viasat AB är att man inte kan styra över vilka adresslistor som är aktiverade hos en TM-byrå då det systemet tillhandahålls av TM-byrån själva. Företaget kan endast leverera adresserna och sätta upp regler för hur adresslistorna hanteras.

Företaget har givetvis gått till botten med detta ärende med TM-byrån för att tillse att detta inte ska kunna ske igen.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsförings­erbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viasat AB anger att deras underleverantör ringt det aktuella telefonsamtalet. Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring. Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där underleverantören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att underleverantören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

I förevarande fall är det, såvitt nu visat, fråga om en första överträdelse. Vidare har motparten lämnat tydliga instruktioner till sin underleverantör och även vidtagit åtgärder för att tillse att aktuell incident inte upprepas.

Viasat AB har därmed visat att det i aktuellt fall föreligger sådana omständigheter som gör att det finns anledning att frångå huvudregeln. Viasat AB ska således inte hållas ansvarigt för den påtalade marknadsföringen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare