Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 20180913
Diarienummer: 17-445
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig detta med en Nej tack-skylt
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner, med ändring av ett tidigare ställningstagande, att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till konsument trots att denne tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon ett flertal gånger tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren anger vidare att hon varit i kontakt med företaget, såväl per e-post och telefon, för att påtala felet. Vid varje kontakt med företaget har Svensk Direktreklam lovat att utdelningen ska upphöra men trots detta fortsätter anmälaren att motta oönskad reklam från företaget.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, där respekt för Nej-tack skyltar enligt Svensk Direktreklam utgör en av de viktigaste. Som en del av företagets rutiner så informerar man varje ny utdelare om de riktlinjer som gäller men oaktat denna information så händer det vid enstaka tillfällen att hushåll som undanbett sig reklam, erhåller detta. Vid en uppföljande kontroll framgår det att det vid det aktuella hushållet finns en dekal med texten ”Reklam undanbedes.” Uttrycket ”undanbedes” har en ålderdomlig prägel och det ingå knappast längre i normalt språkbruk bland den yngre generationen och inte heller hos personer med utländsk bakgrund. Vikten av tydlighet bekräftas av att företaget inte har fått några klagomål från de övriga hushåll på samma adress som har en tydlig Nej –tack dekal.

För att undanröja risken för missförstånd rekommenderar företaget därför anmälaren att istället sätta upp en dekal med texten ”Ingen reklam, tack” eller ”Reklam nej tack.” På detta sätt ger hon SDR:s utdelare de rätta förutsättningarna för att utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Under alla omständigheter beklagar företaget att man missat den aktuella nej tack-dekalen. Företaget har tagit upp frågan med utdelaren i distriktet och gått igenom olika varianter på nej- tack dekaler för att visa hur de kan se ut. Företaget hoppas och tror att det ska fungera framöver.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör. Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt). I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring. Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).  Svensk Direktreklam motsätter sig inte att man delat ut oadresserad reklam till anmälaren. Däremot gör man gällande att formuleringen på anmälarens Nej-tack skylt är oklar.

DM-nämnden noterar inledningsvis att nämnden i tidigare avgöranden inte godtagit distribution av obeställd reklam till brevlåda med skylten reklam undanbedes.

De nya reglerna för hantering av personuppgifter (GDPR) innebär dock att utrymmet för en näringsidkare att tolka en viljeyttring från konsumenten till sin egen fördel är mycket begränsat, om det ens är möjligt. DM-nämnden anser att ett harmoniserat förhållningssätt till viljeyttringar avseende personuppgiftshantering respektive oadresserad direktreklam bör tillämpas.

”Reklam undanbedes” ska då tolkas till konsumentens fördel vilket medför att det är en tillräcklig manifestation om att mottagaren inte önskar motta oadresserad direktreklam i sin brevlåda.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare