Sensor Försäkring Norden AB

Uttalandedatum: 20180928
Diarienummer: 18-311
Anmälare: En konsument
Motpart: Sensor Försäkring Norden AB
Frågeställning: Antal samtalsförsök per dag
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalen inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, då Sensor Försäkring Norden AB inte genomfört mer än tre samtalsförsök per dygn till anmälaren

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sensor Försäkring Norden AB.  Anmälaren anger att företaget ringt honom mellan två till fyra gånger per dag i över två veckors tid.  Det senaste telefonsamtalet ringdes den 23 augusti 2018.

Företagets uppgifter
Sensor Försäkring Norden AB anger att man inte kan hitta någon data som visat att man ringt anmälarens telefonnummer varför man inte kan bifoga något underlag ur databasen som bevisar att företaget följt gällande regelverk. Det är dock så att företaget i sin telefonlösning (Loxysoft) har säkerställt att man har inställningar som följer Kontaktas branschregler och det är därmed inte möjligt att företaget har ringt upp till fyra gånger per dag. Företaget kan inte manuellt ändra de generella inställningar som finns i telefonilösningen utan regelverket följs per automatik.

Det är beklagligt att anmälaren har upplevt att företaget försökt kontakta honom i för stor utsträckning. Företaget har givetvis lagt in anmälarens telefonnummer i företagets lokala spärrlista och man kommer inte försöka kontakta honom igen.

DM-nämndens bedömning
Begränsningar i tid och antal samtal
Under ett dygn (24 timmar räknat från klockan 00:00:00) får ett och samma företag till samma te­lefonnummer genomföra max tre påringningar inom samma kampanj med minst fyra timmar mellan varje påringning. Påringning får aldrig ske mellan klockan 21.00 och 08.00, oavsett dag. Det totala antalet påringningar inom samma kampanj får ej överstiga 30 stycken under en period av 30 dagar. Vid påringning ska minst fem påringningssignaler gå fram innan påringningen får upphöra. Baserat på de uppgifter som finns i ärendet finner DM-nämnden att företaget inte genomfört fler än tre telefonförsök per dygn till anmälaren.
DM-nämnden konstaterat mot bakgrund härav att Sensor Försäkring Norden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring avseende antal samtalsförsök.

DM-nämnden ser positivt på att företaget spärrat anmälaren i sitt interna spärrregister då denna åtgärd medför att inga fler samtalsförsök kommer att genomföras till honom i framtiden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare