Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20180921
Diarienummer: 18-174
Anmälare: En konsument
Motpart: Postkodlotteriet
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, trots att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon då en acceptabel förklaring getts till varför samtal skett. DM-nämnden finner dock att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Postkodlotteriet återkontaktat anmälaren trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blev uppringd av Postkodlotteriet en gång den 21 maj 2018 och tre gånger den 22 maj 2018 i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots det har företaget åter ringt honom. Det senaste samtalet togs emot den 22 maj 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret.

Företagets uppgifter
Novamedia Sverige AB driver bland annat Svenska Postkodlotteriet.

Från den utredning som genomförts av Novamedia framkommer att ett samtal ringts till det aktuella telefonnumret den 22 maj 2018. Det stämmer även, som anmälaren angett, att telefonnumret fanns i NIX-Telefon vid samtalstillfället. Numret hade anmälts till NIX-Telefon redan 2016. Av utredningen framgår att den leverantör av telefonlistor som Novamedia anlitar, Bisnode AB, har haft ett generellt fel i tjänster PAR urval. Detta har medfört att ett antal telefonnummer som anmälts till NIX-Telefon inte har gallrats ut i telefonlistorna. Företaget har givetvis varit i kontakt med Bisnode AB med anledning av det inträffade. Bisnode AB har medelat att man har åtgärdat problemet, återkopplat med en incidentrapport till företaget samt meddelat att man på längre sikt avser att förbättra rutiner och övervakning för att tillse att samma eller liknande problem framöver

Postkodlotteriet respekterar alla spärrförfrågningar och anmälaren är numera också registrerad i företagets enga spärrregister. Mot bakgrund av ovantående menar Postkodlotteriet att man vidtagit de åtgärder som rimligen kunnat krävas för att säkerställa att inga samtal rings till telefonnummer som anmälts till NIX-Telefon och att företaget därmed inte brutit mot god sed.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Eftersom företaget kunnat ge en acceptabel förklaring till varför samtal skett till konsument vars telefonnummer spärrats i NIX-Telefon, och då företaget har vidtagit tillräckliga åtgärder på denna punkt, finner DM-nämnden att företaget inte har agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Postkodlotteriet att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom anmälarens mottagit samtal trots begäran att undslippa samtal från företaget och då företaget inte bemött denna punkt i sitt yttrande finner DM-nämnden att företaget agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare