Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20180913
Diarienummer: 18-138
Anmälare: En konsument
Motpart: Postkodlotteriet
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det i aktuellt fall föreligger sådana omständigheter som gör att det finns anledning att frångå huvudregeln om att Postkodlotteriet som marknadsförare ska hålas ansvarigt. Postkodlotteriet ska således inte hållas ansvarigt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även bett företaget att inte kontakta honom igen men trots detta så ringer företaget åter upp anmälaren ett flertal gånger. Det senaste samtalet ringdes den 10 april 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 2 november 2017.

Företagets uppgifter
Postkodlotteriet bekräftar att ett samtal skett till anmälaren, vilket gått till telefonsvararen. Det stämmer även att anmälarens telefonnummer fanns i NIX-Telefon vid samtalstillfället. Det aktuella telefonsamtalet har ringts av en av Postkodlotteriets leverantörer av telemarknadsföring. Postkodlotteriet har överenskommelser med sina leverantörer att de endast får ringa på listor som tagits ut högst två månader innan samtalen. I det här fallet har leverantören, av för Postkodlotteriet okänt skäl, avvikit från tvåmånadersregeln och enligt uppgift ringt på en telefonlista som tagits ut närmare sex månader innan samtalet. Postkodlotteriet har med anledning av det inträffade påtalat för leverantören att den aktuella hanteringen utgör en avvikelse från gängse rutiner och leverantören har meddelat att man har för avsikt att tillämpa tvåmånadersregeln i fortsättningen.

Postkodlotteriet respekterar alla spärrförfrågningar och anmälaren är numera också registrerad i Postkodlotteriets egna spärregister.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsförings­erbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Postkodlotteriet anger att deras underleverantör ringt det aktuella telefonsamtalet. Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring. Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där underleverantören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att underleverantören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

I förevarande fall är det, såvitt nu visat, fråga om en första överträdelse. Vidare har motparten lämnat tydliga instruktioner till sin underleverantör och även vidtagit åtgärder för att tillse att aktuell incident inte upprepas.

PostkodLotteriet har därmed visat att det i aktuellt fall föreligger sådana omständigheter som gör att det finns anledning att frångå huvudregeln. Postkodlotteriet ska således inte hållas ansvarigt för den påtalade marknadsföringen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare