Karlsson & Uddare Fastighetsmäklare

Uttalandedatum: 20180913
Diarienummer: 18-155
Anmälare: En konsument
Motpart: Karlsson & Uddare Fastighetsmäklare
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Karlsson & Uddare Fastighetsmäklare brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget har återkontaktat anmälaren trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i början av mars 2018 var på en visning som hölls av en mäklare på Karlsson & Uddare Fastighetsmäklare. Anmälaren var intresserad av det specifika objektet och när hon lämnade sitt telefonnummer sade hon ett flertal gånger att hon inte ville få någon som helst reklam för andra bostäder eller tjänster, utan hon ville själv kika på Hemnet. Trots detta fick anmälaren SMS-reklam av företagets mäklare den 11 mars 2018. Anmälaren svarade på detta SMS-meddelande och bad henne att inte skicka reklam. Trots detta skickades ytterligare ett SMS-meddelande den 19 mars 2018. Vid detta tillfälle sade anmälaren till företagets mäklare på skarpen att hon skulle sluta att skicka reklam.

Företagets uppgifter
Karlsson & Uddare Fastighetsmäklare har bekräftat anmälarens uppgifter att hon fått två SMS-meddelanden med tips på andra bostäder som skulle kunna vara intressanta för henne. SMS-meddelandena har tyvärr skickats ut av förbiseende och företaget har sedan dess skärpt upp företagets rutiner för att undvika att detta ska kunna hända på nytt. Anmälarens kontaktuppgifter har även raderats varför hon inte kan komma att kontaktas på nytt.

DM-nämndens bedömning
Av utredningen framgår att Karlsson & Uddare har skickat marknadsföring till enskild konsument genom SMS. Karlsson & Uddare har erhållit telefonnumret i samband med en visning av bostad och efterföljande budgivning. Av utredningen framgår inte annat än att konsumentens samtycke till kommunikation är begränsat till att avse försäljning av de aktuella bostäderna.

Genom att skicka marknadsföring om ett annat objekt (en annan bostad) till konsumenten utan dennes samtycke har Karlsson & Uddare således skickat obeställd reklam som SMS.

Såvitt framgår av utredningen så har SMS:et skickats av en enskild mäklare i ett system som hanterats (betjänats) av en enskild person.

Förbudet att skicka obeställd reklam som SMS gäller, enligt 19 § marknadsföringslagen, dock inte om kommunikationen skickats av en enskild person.

Med hänsyn till den utveckling som ägt rum i samhället, med ökad hänsyn till den personliga integriteten, anser DM-nämnden att även s.k. personliga SMS (alltså SMS skickade av enskild person) bör omfattas av kravet på samtycke på förhand. Det kan, enligt DM-nämnden, inte vara ett oproportionerligt arbete att i samband med insamlandet även informera om att telefonnumret kan användas för reklamändamål och att konsumenten då ges möjlighet att invända. Karlsson & Uddare har inte visat att sådan information lämnats. Karlsson & Uddare har heller inte invänt mot konsumentens uppgifter om att denne inte vill att telefonnumret används för marknadsföringsändamål.  Då Karlsson & Uddare kontaktat konsumenten genom att skicka obeställd SMS-reklam utan erforderligt samtycke så har bolaget därigenom brutit mot god marknadsföringssed.

Företaget uppmanas att i framtiden hålla isär samtycken till individuella lägenhetsvisningar och samtycken som avser utskick från företaget rent allmänt.

DM-nämnden erinrar avslutningsvis om att det inte är tillåtet att behandla personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade tydligt invänt mot detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare