Fisher Investments Europe Ltd

Uttalandedatum: 20180918
Diarienummer: 18-288
Anmälare: En konsument
Motpart: Fisher Investments Europe Ltd
Frågeställning: Oetisk/Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fisher Investments Europe Ltd handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, då aktuellt agerande från företaget utgör oetisk marknadsföring

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hennes son bor i en gruppbostad. Han blev den 26 juni 2018 uppringd av Fisher Investments Europe Ltd. Företagets representant ville komma hem till anmälarens son den 9 juli 2018 för att titta på hans fondpapper. Anmälarens son är autistisk och har en utvecklingsstörning. Han har vidare svårigheter med talet. Anmälaren är hans mamma och förmyndare. Inga seriösa företag kontaktar personer och ber om att få komma hem till dem och titta på deras ”papper”.

Företagets uppgifter
Fisher Investments Europe Ltd anger att företagets kontakt med anmälarens son sträcker sig tillbaka till februari 2015 då anmälarens son var i kontakt med företaget för att beställa en av företagets investeringsutbildningsbroschyrer. Anmälarens son gav i samband med detta företaget tillstånd att kontakta honom i framtiden gällande ytterligare investeringsutbildningar, information och tjänsteerbjudanden.

Företaget följer regelbundet upp kontakter med personer som har begärt investeringsmaterial och som skulle kunna ha intresse av företagets investeringstjänster. En representant från företaget ringde till anmälarens son den 7 juni 2018. Han uppgav sig vara intresserad av att träffa företaget och bjöd hem företaget till sig för ett personligt möte den 26 juni 2018, vilket är vanligt inom branschen. Företagets representant var vid detta tillfälle inte medveten om att anmälarens son led av någon funktionsnedsättning, och inget kommunicerades som tydde på att anmälarens son var oförmögen att fatta beslut om investeringar för egen räkning.

Vid mötet den 26 juni 2018 informerade anmälarens son företagets representant om att han inte kände till värdet på sina investeringstillgångar samt att hans mor var ansvarig för beslut angående hanteringen av hans investeringar. När denna information blev känd avbröt företagets representant detta första möte och man enades om att boka ett andra möte, vid vilket mannens mor, tillika anmälaren, kunde närvara. Vid denna tidpunkt kände företagets representant ännu inte till anmälarens sons handikapp. Kort därefter avbokades det andra mötet av anmälaren som kontaktade företaget per telefon och begärde att företaget inte längre skulle kommunicera med hennes son.

Fisher Investments Europe Ltd är ett seriöst bolag. Företaget har inte, vid något tillfälle, efterfrågat betalning från anmälaren eller hans mor. Företaget har inte heller vidtagit några åtgärder som varit ägnade att ge intrycket av att någon av företagets tjänster har beställts. Tvärtom har företaget, enligt begäran, placerat anmälarens son på företagets ”kontakta-inte-lista”. Företaget har också bett om ursäkt till anmälaren för den oro som detta uppriktiga missförstånd kan ha orsakat henne. Företaget tar detta på stort allvar. Företagets rutiner har inte begränsats till att placera anmälarens son på företagets kontakta-inte-lista utan man har också genomfört en grundlig utredning som har bekräftat att företagets representanter inte hade någon tidigare kännedom om anmälarens sons handikapp samt att de åtgärder företaget vidtog i aktuellt ärende var etiska, adekvata och ärliga.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Företagets samt anmälarens uppgifter går inte helt emot varandra.

Fisher Investments Europe Ltd har inkommit med underlag för att styrka den kommunikation som skett med anmälarens son. Aktuellt underlag visar bland annat att en person ger sitt samtycke till vidare marknadsföring när man tackar ja till information om företagets verksamhet. Däremot har inget underlag som styrker ett befintligt samtycke med anmälarens son inkommit.

Vidare får det enligt nämndens mening anses felaktigt att vid mötet den 26 juni 2018 ens gå vidare med ett sekundärt möte. Företagets representant borde ha insett att man inte bör sälja företagets tjänster eller föreslå ytterligare försäljning på annat sätt, så fort man blev varse om mannens tillstånd. Att försöka sälja företagets produkter till en person som inte kan fatta beslut om ekonomiska angelägenheter själv alternativt på annat sätt inse vad en dylik affär innebär är oetiskt.

DM-nämnden ser positivt på företagets vidtagna åtgärder efter vetskapen om aktuell anmälan. Detta fråntar dock inte det faktum att det som skett i aktuellt ärende utgör ett felaktigt agerande som kan äventyra allmänhetens förtroende till marknadsföringen, varför DM-nämnden finner att Fisher Investments Europe Ltd brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare