Fastighetsbyrån i Täby

Uttalandedatum: 20180913
Diarienummer: 18-154
Anmälare: En konsument
Motpart: Fastighetsbyrån i Täby
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: Då Fastighetsbyrån i Täby kontaktat konsumenten genom att skicka obeställd SMS-reklam utan erforderligt samtycke så har bolaget därigenom brutit mot god marknadsföringssed

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i december 2017 var på en visning anordnad av Fastighetsbyrån. Anmälaren var intresserad av det aktuella objektet och när hon lämnade sitt telefonnummer sade hon flera gånger att hon inte ville ha någon som helst reklam för andra bostäder eller tjänster, utan att hon själv bevakar Hemnet i Täby. Trots det fick anmälaren ett SMS-meddelande med reklam av företaget den 14 december 2017. Anmälaren svarade på aktuellt SMS och bad företaget ännu en gång att inte skicka reklam. Trots det fortsätter anmälaren att motta SMS-utskick med reklam från företaget.

Företagets uppgifter
Fastighetsbyrån i Täby beklagar att anmälaren har blivit kontaktad mot sin vilja.

Anmälaren sökte under vintern 2017 bostad i Täby. Den 9 september 2017 gick anmälaren på, en av företaget, anordnad visning. I samband med visningen lämnade anmälaren sitt telefonnummer till en av företagets mäklare. Detta så att hon skulle kunna bli kontaktad inför en eventuell budgivning, som hon senare även deltog i. Några dagar senare besökte anmälaren ytterligare en av företagets visningar i Täby. Även här lämnar anmälaren sitt telefonnummer. Anmälaren har inte varit på en visning av den fastighetsmäklare hon anger i anmälaren (den Angivna mäklaren).

Företaget eftersträvar att hitta ett boende som passar företagets spekulanter. Av denna anledning skickade den Angivna mäklaren den 14 december ett personligt SMS till anmälaren då ett sådant objekt dykt upp. Anmälaren svarade då att hon inte önskade ytterligare kontakt av detta slag. Det har Fastighetsbyrån i Täby respekterat varför företaget efter den 14 december 2017 ej tagit kontakt med anmälaren. Företaget ställer sig härmed även frågande till om anmälarens anmälan verkligen är riktad mot det.

Fastighetsbyrån är en franschise-organisation med 250 kontor över hela Sverige. Områdena är uppdelade kommunvis, dock har storstadsområden ofta fler kontor. Varje kontor drivs som ett eget företag. Om man som spekulant går på en visning och lämnar sitt mobiltelefonnummer av skäl tidigare nämnda, läggs detta telefonnummer in i Fastighetsbyråns gemensamma affärssystem. Spekulanten registreras som intressent på de objekt där de deltagit på visningar. Det är utifrån dessa system som budgivningar, information m.m. hanteras. I systemet finns även en loggfunktion där all kommunikation från Fastighetsbyrån till spekulant/budgivare finns registrerad. Från aktuellt system, vilket även bifogats, framkommer att Fastighetsbyrån i Täby inte haft någon kommunikation med anmälaren efter den 14 december 2017.

Däremot har kommunikation till anmälaren genomförts från anmälarens lokala fastighetsbyråkontor efter detta datum. Anledningen är att anmälaren fick besök av det kontoret den 10 oktober 2017 för en värdering av hennes egna bostad. I samband med detta lades anmälaren upp som mottagare av en värdebevakningstjänst för hennes egen bostad samt en informationstjänst om slutpriser i hennes närområde. Denna information härleder alltså från en etablerad kundrelation. I dessa utskick framkommer vilken fastighetsmäklare som är avsändare och det finns även möjlighet att själv avsluta via länk.

DM-nämndens bedömning
Av utredningen framgår att Fastighetsbyrån i Täby har skickat marknadsföring till enskild konsument genom ett SMS. Fastighetsbyrån i Täby har erhållit telefonnumret i samband med en visning av bostad och efterföljande budgivning. Av utredningen framgår inte annat än att konsumentens samtycke till kommunikation är begränsat till att avse försäljning av de aktuella bostäderna.

Genom att skicka marknadsföring om ett annat objekt (en annan bostad) till konsumenten utan dennes samtycke har Fastighetsbyrån i Täby således skickat obeställd reklam som SMS.

Såvitt framgår av utredningen så har SMS:et skickats av en enskild mäklare i ett system som hanterats (betjänats) av en enskild person.

Förbudet att skicka obeställd reklam som SMS gäller, enligt 19 § marknadsföringslagen, dock inte om kommunikationen skickats av en enskild person.

Med hänsyn till den utveckling som ägt rum i samhället, med ökad hänsyn till den personliga integriteten, anser DM-nämnden att även s.k. personliga SMS (alltså SMS skickade av enskild person) bör omfattas av kravet på samtycke på förhand. Det kan, enligt DM-nämnden, inte vara ett oproportionerligt arbete att i samband med insamlandet även informera om att telefonnumret kan användas för reklamändamål och att konsumenten då ges möjlighet att invända. Fastighetsbyrån i Täby har inte visat att sådan information lämnats. Parterna är tvärtom eniga om att konsumentens samtycke till kommunikation varit begränsat till att avse försäljning av de aktuella bostäderna

Då Fastighetsbyrån i Täby kontaktat konsumenten genom att skicka obeställd SMs-reklam utan erforderligt samtycke så har bolaget därigenom brutit mot god marknadsföringssed. Företaget uppmanas att i framtiden hålla isär samtycken till individuella lägenhetsvisningar och samtycken som avser utskick från företaget rent allmänt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare