Effective Communication Dnr AB

Uttalandedatum: 20180928
Diarienummer: 18-315
Anmälare: En konsument
Motpart: Effective Communication Dnr AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Effective Communication Dnr AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner även att Effective Communication Dnr AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Effective Communication Dnr AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget återkontaktat honom. Det senaste samtalet ringdes den 9 augusti 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 28 september 2018.

Företagets uppgifter
Effective Communication Dnr AB anger att det telefonnummer som man ringt ifrån är kopplat till företagets projekt Postkodlotteriet. Postkodlotteriet filtrerar alltid sina listor mot NIX varför det låter märkligt att företaget skulle kontakta anmälaren då. Företaget kan inte heller hitta något prospekt på honom.

Mest sannolikt är att Postkodlotteriet mailat företaget gällande anmälaren och bett företaget att spärra numret sedan tidigare, av anledning att anmälaren antingen nyligen gått med i NIX-Telefon eller att anmälaren kontaktat Postkodlotteriet i detta ärende. Annars hade företaget hittat ett prospekt i systemet som visat när företaget ringt osv.

Företaget har även mailat sin leverantör av telefonitjänsten och bett dem att spärra telefonnumret och köra en filtrering för att säkerställa allt.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Effective Communication Dnr AB har motsatt sig att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Oaktat detta, och då DM-nämnden fäster mer vikt vid anmälarens uppgifter att telefonsamtal skett, finner nämnden att Effective Communication Dnr AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför företaget att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom anmälaren har blivit återkontaktad finner DM-nämnden att Effective Communication Dnr AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser dock positivt på företagets vidtagna åtgärder för att tillse att anmälaren i framtiden inte ska motta fler telefonsamtal från företaget.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare