Effective Communication Dnr AB

Uttalandedatum: 20180928
Diarienummer: 18-310
Anmälare: En konsument
Motpart: Effective Communication Dnr AB
Frågeställning: Förekomst av s.k. tysta samtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Effective Communication Dnr AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom bruk av s.k. tysta telefonsamtal, eftersom Effective Communication Dnr AB inte får anses ha gjort tillräckligt för att förhindra att ytterligare sådana samtal rings

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han dagligen blivit uppringd av Effective Communication Dnr AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 29 augusti 2018.

Företagets uppgifter
Effective Communication Dnr AB har bekräftat att man försökt kontakta anmälaren vid ett flertal tillfällen utan att lyckas. Däremot kan inte företaget se om det blivit ett så kallat tapp, alltså att anmälaren svarar men ingen finns på andra sidan. Det är relativt ovanligt att det händer eftersom systemet per automatik känner av hur många agenter som finns lediga och utefter den informationen höjer och sänker hastigheten på dialern.

Företaget har nu spärrat och filtrerat bort anmälarens prospekt.

DM-nämndens bedömning
Förekomst av s.k. tysta samtal
Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna SWEDMA och Förening Kontakta har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

I sitt yttrande har Effective Communication Dnr AB inte bestridit att tysta samtal kan ha förekommit i det aktuella ärendet och inte heller i övrigt motsatt sig anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därmed att Effective Communication Dnr AB agerat på ett sätt som strider mot god sed vid direktmarknadsföring då man inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att ytterligare sådana samtal rings.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare