Contra

Uttalandedatum: 20180919
Diarienummer: 18-268
Anmälare: En konsument
Motpart: Contra
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att aktuell tidning inte utgör marknadsföring varför DM-nämnden inte behandlar ärendet vidare

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Contra, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 12 juni 2014.

Företagets uppgifter
Contra har bekräftat att man ger ut tidskriften Contra. Tryckfrihetsförordningen gäller enligt Contra. Tidskriften är försedd med utgivningsbevis och ansvarig utgivare.  Företaget distribuerar tidskriften. Det finns vissa undantag till rätten att trycka och distribuera tidskrifter i enlighet med 1 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen. Inget av dessa undantag är tillämpliga vad gäller distributionen av den aktuella tidskriften.

Företaget gör även gällande att man inte är medlemmar i någon av de organisationer som ligger bakom Etiska nämnden för direktmarknadsföring och att man inte har några åtaganden gentemot nämnden eller dessa organisationer.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

I aktuellt fall, och då tidningen till dess innehåll består av till större delen redaktionellt material, finner DM-nämnden att det inte rör sig om marknadsföring. DM-nämnden hanterar enbart ärenden som rör direktmarknadsföring, varför nämnden inte behandlar ärendet vidare.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare