Comera AB

Uttalandedatum: 20180905
Diarienummer: 18-180
Anmälare: En konsument
Motpart: Comera AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Comera AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Comera AB återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han vid ett upprepat antal tillfällen blivit kontaktad av Comera AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 28 maj 2018.

Anmälaren anger att han deltog i en tävling på Aftonbladets hemsida som han avbröt när det kom frågor. Efter detta har det ringt 5-10 telefonsamtal per dag till anmälaren. Anmälaren har svarat ett antal gånger och bett dem sluta ringa. De verkar dock inte lyssna. Anmälaren anger vidare att han aldrig hade deltagit om han hade förstått att detta var effekten av att han deltog i tävlingen. Anmälaren upplever sig trakasserad.

Företagets uppgifter
Comera AB har angett att anmälaren deltog i en tävling den 21 maj 2018 som gällde ett bensinkort på Cirkel K. Genom att delta i tävlingen godkände anmälaren tävlingsvilkoren som anger att man kan komma att bli uppringd med olika erbjudanden. Comera AB har ringt anmälaren åt en av företagets uppdragsgivare, Vitaplus. Eftersom anmälaren inte svarat har hans telefonnummer per automatik blivit spärrat av Comera AB. Senaste gången företaget försökte kontakta anmälaren var den 28 maj 2018. Efter det har anmälaren telefonnummer bliviti spärrat och han har ej blivit kontaktad mer. När en person deltar i aktuell tävling så är det inte bara Comera AB som ringer utan även en del andra aktörer med deras respektive erbjudanden.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Comera AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Comera AB har angett att man spärrar en konsument som inte svarat. Företaget har dock inte mer i detalj bemött frågan om anmälarens begäran att inte bli kontaktad. Eftersom det från amälarens underlag framkommer att Comera AB ringt anmälaren minst två gånger och då Comera AB inte direkt motsatt sig anmälarens uppgifter att han begärt att inte bli kontaktad, går DM-nämnden på anmälarens uppgifter och finner således att Comera AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte respektera en konsuments begäran att inte bli återkontaktad.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare