Viasat AB

Uttalandedatum: 20180816
Diarienummer: 18-134
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Påstridig
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att anmälaren spärrat sitt telefonnummer i NIX-Telefon eftersom undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner dock att Viasat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att företagets agent under telefonsamtalet varit påstridig. Telefonsamtalet skedde den 25 april 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon vid tiden för telefonsamtalet och mer än tre månader dessförinnan.

Företagets uppgifter
Viasat AB har bekräftat anmälarens uppgifter att företaget kontaktat anmälaren. Anmälaren har dock kontaktats då dennes hushåll har fått fiber från IP Only. Viasat AB är en tjänsteleverantör i IP Only´s nät vilket därför ger företaget rätten att kontakta hushåll som är anslutna till IP Only.

När man skaffar fiber via IP Only samtycker man via det avtalet till att man kan komma att bli kontaktad av tjänsteleverantörerna i marknadsföringssyfte vilket bland annat innefattar försäljning via telefon. Av den anledningen får Viasat AB och andra tjänsteleverantörer i IP Only´s nät kontakta dessa personer även fast de är med i NIX-Telefon.

Företaget har haft kontakt med den TM-byrå som genomfört aktuellt telefonsamtal med anmälaren gällande säljarens uppträdande, vilket strider mot Viasat AB:s regler och policys för hur ett säljsamtal skall genomföras. Efter denna dialog har företagen kommit överens om att säljaren inte får jobba kvar på Viasat-uppdraget.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsumenter som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viasat AB har bekräftat anmälarens uppgifter. Däremot har företaget kunnat visa på att företaget, trots anmälarens NIX-spärr, har haft rätt att kontakta anmälaren varför företaget på denna punkt inte har agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Påstridig
Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Viasat AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter varför DM-nämnden godtar anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare