Vaksala Glas AB

Uttalandedatum: 20180817
Diarienummer: 18-266
Anmälare: En konsument
Motpart: Vaksala Glas AB
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Vaksala Glas AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av SMS, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner däremot att Vaksala Glas AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Svensk konsthandel skickat SMS-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att aktuellt SMS-meddelande saknat information om hur man avregistrerar sig. SMS-meddelandet togs emot den 3 maj 2018.

Företagets uppgifter
Svensk Konsthandel utgör ett systerföretag till Vaksala Glas AB. Anmälaren har muntligen samtyckt till att dennes telefonnummer kan komma att användas för framtida inramningsevent. Anmälaren har samtyckt till detta den 9 juni 2015 då anmälaren var inne i Vaksala Glas AB:s butik i Uppsala. Anmälaren har då ramat in en tavla och hade vid tillfället inga som helst problem med att få information om event.

DM-nämndens bedömning
Sändandet av SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
I aktuellt ärende så förelåg det ett samtycke till att skicka ut aktuell marknadsföring. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att företaget inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända SMS:et till anmälarens mobiltelefon.

DM-nämnden utgår från att företaget nu tagit bort anmälaren från företagets sändningslista så att inga fler utskick görs i framtiden till anmälaren. Det är ett förfarande i linje med de etiska regler som finns på området.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det inte finns något enkelt sätt att avregistrera sig från sändningslistan. Det står ingenstans i själva meddelandet hur man ska avregistrera sig. DM-nämnden finner därmed att Vaksala Glas AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare