Fortum

Uttalandedatum: 20180817
Diarienummer: 18-105
Anmälare: En konsument
Motpart: Fortum
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som uttryckligen begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte är möjligt att ge någon parts uppgifter företräde. Vid denna bedömning kan det inte anses visat att Fortum handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Fortum trots att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen.

Anmälaren tydliggjorde vid avtalsingåendet med bolaget att han inte ville ha erbjudanden varken per SMS eller e-post. På grund av att bolaget inte följt detta, har anmälaren sagt upp avtalet med bolaget. Trots uppsägningen pga. bolagets agerande har Fortum ändock fortsatt att skicka såväl SMS som e-post till anmälaren. Anmälaren mottog det senaste e-postmeddelandet den 26 mars 2018.

Företagets uppgifter
Fortum motsätter sig inte fullt ut anmälarens uppgifter. Bolaget konstaterar dock följande. Anmälaren blev kund hos bolaget i början av maj 2017 och ett välkomstbrev skickades därefter till anmälaren den 15 maj 2017. Vid detta tillfälle fanns ingen notering hos bolaget om att anmälaren motsatt sig dylik kontakt. Den 22 mars 2018 får anmälaren ett nyhetsbrev via email från Fortum. Inte heller i samband med detta utskick fanns det någon notering hos bolaget om att anmälaren har motsatt sig sådana utskick. Samma datum, d.v.s. 22 mars 2018, valde anmälaren dock att avregistrera sig från nyhetsbrevet (genom nyhetsbrevets opt-out möjlighet) samt ringde även in till bolagets kundtjänst och sa upp sitt avtal.

Den 26 mars 2018 får anmälaren ett sista SMS-meddelande från Fortum. Detta meddelande skickades på basis av lista utdraget den 21 mars 2018. (d.v.s. dagen innan anmälaren valt att säga upp sitt avtal). Det är naturligtvis förståeligt att anmälaren genom sin uppsägning av avtalet kan ha upplevt nämnda SMS som opåkallad. Samtidigt vill Fortum framhålla att bolaget inte kunnat finna någon notering om att anmälaren i samband med sin muntliga uppsägning även ska ha lämnat besked om att denne önskade motsätta sig ytterligare utskick.

Bolaget har nu, för god ordnings skull, avregistrerat anmälaren från framtida kontakt av bolaget.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket. Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring.

Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt. Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.  Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Parternas uppgifter i aktuellt ärende är i sådan grad avvikande från varandra att det inte, utifrån de uppgifter som inkommit av respektive part, är möjligt att ge någon parts uppgifter företräde framför den andres. Vid denna bedömning kan det inte anses visat att Fortum handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare