Bofab AB

Uttalandedatum: 20180817
Diarienummer: 18-093
Anmälare: En konsument
Motpart: Bofab
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Uppringning från dolt telefonabonnemang
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Bofab AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner dock att det inte är möjligt att ge någon parts uppgifter företräde avseende dolt telefonabonnemang. Vid denna bedömning kan det inte anses visat att Bofab AB handlat i strid mot god direktmarknadsföringssed på denna punkt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Bofab AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare angett för Bofab AB att hon inte vill bli kontaktad av företaget. Trots detta har företaget åter kontaktat henne och då från dolt telefonnummer. Det senaste telefonsamtalet ringdes den 27 mars 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret.

Företagets uppgifter
Bofab AB har bekräftat att företaget kontaktat anmälaren. Företaget menar däremot, dock utan att hävda att anmälan är oriktig, att man inte kan bekräfta anmälarens redogörelse att ytterligare två kontaktförsök har gjorts med dolt telefonnummer.

Företagets anställda i frågan som var kopplad till anmälarens angivna telefonnummmer har hävdat att denne inte utfört vad anmälaren beskriver men medger att en kontakt har upprättats vilket bekräftats av det manuella logg-system som används på företagets anställdas telefonsamtal. Det strider mot företagets egna regler samt dess uppdragsgivares policy att upprepa kontaktförsök om personen ifråga avsäger sig ytterligare kontakt.

Informationen om dolt nummer är något tunn för att företaget ska kunna säkerställa att företagets anställda utfört samtal med dolt telefonnummer.

Företaget har tagit bort anmälarens telefonnummer från dess ringlistor. Företaget har även ändrat hur det erhåller kontaktinformation innehållande nummersatta listor från företagets uppdragsgivare som ska vara rensade från NIX-medlemmar.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Bofab AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter på denna punkt. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Bofab AB brutit mot reglerna för NIX-Telefon genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i spärregistret.

Uppringning från dolt telefonabonnemang
Enligt artikel D9 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknads­kommunikation” ska det uppringande företagets nummer visas om konsumenten har en nummerpresentatör.

Branschorganisationerna SWEDMA och Förening Kontakta har gemensamt antagit bransch­etiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska konsumenter när de får samtal från företag kunna läsa av i en eventuell nummerpresentatör från vilket telefon­nummer samtalet kommer. Anledningen är att konsumenter på ett enkelt sätt ska kunna få reda på vem som har sökt dem för att de ska slippa obehaget av att känna sig förföljda eller kontrollerade. Denna regel gäller oavsett om det rör sig om ett kundförhållande eller inte mellan den uppringde och den som ringer upp. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direkt marknadsföring.

Parternas uppgifter i aktuellt ärende avviker från varandra i sådan grad att det inte utifrån de uppgifter som inkommit från respektive part, är möjligt att ge någon parts uppgifter företräde framför den andres. Vid denna bedömning kan det inte anses visat att företaget handlat i strid mot god sed på denna punkt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare