Allra Försäkringa AB

Uttalandedatum: 20180816
Diarienummer: 18-179
Anmälare: En konsument
Motpart: Allra Försäkring AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Allra Försäkring AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då företaget vidtagit åtgärder efter det att företaget informerats om att anmälaren inte önskar bli kontaktad av företaget igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Allra Försäkring AB ett flertal gånger per dag även fast han tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Det senaste telefonsamtalet ringdes den 12 juni 2018.

Företagets uppgifter
Företaget anger att man försökt nå anmälaren per telefon vid tre olika tillfällen. Det första tillfället var den 8 juni 2018 och det andra tillfället var den 11 juni 2018. Vid båda dessa tillfällen har företaget kommit fram till anmälarens telefonsvarare. Vid det tredje tillfället, den 13 juni, pratade Allra Försäkring AB med anmälaren. Efter anmälarens önskemål i detta telefonsamtal har anmälarens telefonnummer blivit spärrat i företagets lokala system och ingen vidare kontakt har tagits med anmälaren.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Allra Försäkring AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom Allra Försäkring AB vidtagit åtgärder direkt efter att anmälaren ombett företaget att inte kontakta honom igen, finner DM-nämnden att Allra Försäkring AB inte har agerat i strid mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare