Active Leads

Uttalandedatum: 20180817
Diarienummer: 18-015 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Active Leads
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Active Leads AB inte agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring då företaget inte är det företag som kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Anmälan föranleder därför ingen åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd i marknadsföringssyfte av flera bolag som han inte haft eller vill ha kontakt med. På frågan varför företagen ringer anmälaren svarar de att de köpt listor från Active Leads AB. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad igen. Denna begäran har dock inte medfört önskad effekt.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret.

Företagets uppgifter
Active Leads AB har inte kontaktat konsumenten. Bolaget arbetar med att förse andra bolag med adressmaterial. Den som har kontaktat anmälaren är företaget som försökt nå honom i marknadsföringssyfte. Active Leads AB har ingen verksamhet där företaget kontaktar konsumenter för marknadsföringssyfte via telefon. Företaget arbetar endast mot andra företag och säljer data. Active Leads AB har ingen verksamhet mot konsumenter.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsumenter som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Eftersom företaget inte ringt de aktuella telefonsamtalen finner DM-nämnden att företaget inte agerat i strid med god direktmarknadsföringssed på de aktuella punkterna.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare