Vinguiden

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-120
Anmälare: En konsument
Motpart: Vinguiden
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Vinguiden brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget har återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt. DM-nämnden finner även att Vinguiden brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en enkelt uppfattbar möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick per SMS

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden via SMS-meddelanden i marknadsföringssyfte trots att hon inte samtyckt till dylika utskick. Anmälaren anger vidare att hon skickat både STOPP och STOP som svar på de SMS-meddelanden som företaget skickat men företaget har trots detta fortsatt att skicka SMS till anmälarens telefon. De aktuella utskicken har även fortsatt efter det att anmälaren mailat företaget om att hon inte önskar bli kontaktad. Inte heller har det funnits en informationstext i slutet av SMS-meddelandet hur man avslutar prenumerationen. Det senaste SMS-meddelandet skickades den 14 mars 2018.

Företagets uppgifter
Vinguiden beklagar att företagets marknadsföringsåtgärder i något fall uppfattats som oönskade. Företaget strävar efter att i alla lägen följa god sed, och har förståelse för missnöjet hos konsumenter som upplever att de mottagit oönskad marknadsföring. Anmälarens telefonnummer är sedan en tid tillbaka borttaget från företagets sändningslista och uppsatt på en spärrlista. Anmälaren kommer därför inte att motta några ytterliga SMS-meddelanden till det aktuella telefonnumret.

Däremot menar företaget på att man i aktuellt fall möter de krav som ställs rörande god marknadsföringssed.

Vinguiden skickar inte några marknadsföringsutskick till telefonnummer som inte är registrerade hos företaget och kan inte heller göra det. Registrering av telefonnummer sker normalt antingen när en person (1) gör en beställning hos företaget vari denne samtycker till företagets villkor som innebär att marknadsföring kan skickas till anmälaren däribland per SMS (2) anmäler sig till Vinguidens nyhetsbrev.

Vinguiden vill i aktuellt ärende framhäva att det i detta fall inte framstår som om anmälaren överhuvudtaget ens påstått att denne inledningsvis inte skulle ha samtyckt till marknadsföringen.

Avseende skyldigheten att respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad anser företaget att man har ett spärregister som tillämpas på ett tillfredställande sätt och rutiner på plats för att säkerställa att konsumenter som begär att bli borttagna från dess sändlista ej längre mottar företagets marknadsföring. Om ett e-postmeddelande skickas till företaget med en begäran om att inte längre bli kontaktad per SMS och med information om vilket telefonnummer det gäller, så sätts det telefonnumret upp på spärrlistan och företaget tar bort telefonnumret från sin sändlista. Naturligtvis är just ett sådant förfarande inte automatiserat, till skillnad från avregistreringslänken. Den mänskliga faktorn kan därför spela in. Vinguidens rutiner är dock utformade så att varje begäran från en konsument om att inte bli kontaktad i fortsättningen kan ske kostnadsfritt, genom avregistreringslänken eller genom att kontakta Vinguiden, när som helst samt att Vinguiden agerar på varje sådan begäran vid mottagandet.

Avseende skyldighet att tillhandahålla avregistreringsfunktion gäller att Vinguiden i varje textmeddelande som man skickar har en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Denna avbeställningsfunktion är lätt att finna, uppfatta och använda.

I alla textmeddelanden som företaget skickar återfinns en webblänk i slutet av meddelandet. När konsumenten klickar på denna länk dirigeras denne till en landningssida som, vid sidan av att det aktuella erbjudandet presenteras, erbjuder en lättillgänglig avregistreringsfunktion. För att avregistrera sig från fortsatta utskick från företaget behöver konsumenten endast klicka längst ner på denna landningssida där texten ”Vill du inte längre ha våra smstips? Klicka då här för att avregistrera dig” finns tydligt utsatt. En bilaga på detta har bilagts företagets yttrande. Att det i SMS-meddelandets text inte uttryckligen beskrivs att den angivna webblänken leder till avregistrering beror på utrymmesskäl. Enligt företagets mening hör det till gängse praxis i branschen att tillhandahålla en avregistreringsfunktion på det beskrivna sättet. Detta följer bland att av punkt 2.1.1 i SWEDMA:s Etiska regler för mobil marknadsföring. Det finns inget krav på att det ska kunna gå att avanmäla sig genom att till exempel skicka ett email eller svara på textmeddelandet om en sådan avregistreringsmöjlighet erbjuds på annat sätt.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.  Det åligger därför Vinguiden att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Det saknar för ärendets avgörande betydelse att en avregistreringsfunktion funnits på annat sätt, vilket företaget i sitt yttrande lyft fram. Det beror på att anmälaren genom att skicka e-postmeddelandet till företaget tydligt markerat att denne inte önskar bli kontaktad per SMS av Vinguiden. Eftersom anmälaren har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och även av företagets bilagor till sitt yttrande som visar på att det har funnits sätt att avregistrera sig från sändningslistan när man går vidare från SMS:et, vilket sker via ett knapptryck på en webblänk längst ner i SMS-meddelandena från företaget. Att denna webblänk leder till en avregistreringsfunktion kan enligt nämnden inte anses enkelt uppfattbart utan kan av genomsnittskonsumenten ses som en knapp som genom tryck möjliggör mer marknadsföring av företagets produkter, vilket företaget i sitt yttrande bekräftat. DM-nämnden finner därför att det inte funnits en klart uppfattbar länk till avregistrering. Enbart det faktum att en länk finns med i ett SMS-meddelande bör inte av konsumenten kunna förstås som att det är en avregistreringslänk. En annan tolkning kan vara att man inte vill trycka på den aktuella länken då man inte får någon information i SMS-meddelandet vart länken leder till. Det kan därmed  uppfattas som osäkert att trycka på aktuell länk varför man undandrar sig från att göra det. Nämnden finner därmed att Vinguiden brutit mot god sed vid direktmarknadsföring även på denna punkt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare