Viasat AB

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-130, 18-131 samt 18-132
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt konsumenter vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarma har uppgivit att de blivit uppringda av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktade igen. Trots detta har Viasat AB åter ringt anmälarna. Det senaste samtalet ringdes under april månad.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer var införda i spärregistret NIX-Telefon vid tiden för telefonsamtalet och mer än tre månader dessförinnan.

Företagets uppgifter
Viasat AB har anfört att de aktuella ärendena beror på fel i den manuella hanteringen av adresslistorna av företagets adressleverantör där företaget säljer sina tjänster till de som har Fiber installerat i sitt hushåll. De kan ha fiber via Telia Öppen Fiber eller IP Only. Har de IP Only så behöver inte adresserna NIX:as, men det skall de göras ifall de har Telia Öppen Fiber,vilket missades av företagets adressleverantör. Företaget upptäckte detta tillsammmans med företagets adressleverantör i mitten/slutet av mars och har efter det försökt säkerställa att alla felaktiga adresser (de som är med i NIX) skall spärras hos företagets TM-byråer. Det har varit ett arbete som har tagit en del tid, varpå det tyvärr verkar ha varit en del felaktiga adresser som har ringts även i början av april, men sedan dess så skall alla felaktiga adresser som togs ut i början av 2018 av företagets adressleverantör vara spärrade.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsumenter som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viasat AB har bekräftat anmälarnas uppgifter varför DM-nämnden därför lägger anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Viasat AB brutit mot reglerna för NIX-Telefon genom att ringa konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare