Viasat AB

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-147
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han ett upprepat antal gånger blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han tidigare har bett företaget att inte ringa honom. Det senaste samtalet ringdes den 22 mars 2018.

Företagets uppgifter
Anmälaren uppger att denne är med i NIX-Telefon vilket han inte är. Företaget har därför haft rätt att kontakta anmälaren. Däremot ska företaget givetvis respektera hans begäran att han inte vill bli kontaktad. Det finns en rutin för hur den typen av ärenden ska hanteras av företagets TM-byråer och säljare, men i detta fall verkar inte det ha skett. Företaget har pratat med TM-byrån för att säkerställa att rutinerna följs och företaget upplever att man gjort vad man kunnat för att säkerställa att det inte upprepas.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads-föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Viasat AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom företaget bekräftat anmälarens uppgifter går DM-nämnden på anmälarens uppgifter som angett att han blivit kontaktad trots tidigare begäran att inte bli kontaktad. Detta medför att företaget endera saknat sådant register eller att det inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden finner således att Viasat AB i denna del brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare