Viasat AB

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-140
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då aktuellt telefonsamtal skett inom acceptabel tid efter det att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret. DM-nämnden finner dock att Viasat AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att han har bett företaget att sluta ringa. Trots detta har företaget fortsatt att ringa anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 23 april 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret den 6 december 2017.

Företagets uppgifter
Viasat AB har angett att aktuellt telefonnummer togs ut i december 2017. Kontakten med anmälaren måste ha gjorts, till skillnad mot vad anmälaren gör gällande, för över tre månader sedan då det inte finns någon data sparad på denna person i och med GDPR, där företagets TM-byråer får spara information max tre månader. Troligtvis så gick denna person med i NIX i samma veva som företagets adressleverantör tog ut telefonnumret vilket ger företaget rätt att kontakta personen inom tre månader från det datumet. Företaget skall dock givetvis respektera att han inte vill bli kontaktad. Det finns en rutin för hur den typen av ärenden skall hanteras av företagets TM-byråer och säljare, men i detta fall verkar inte det har skett. Företaget har pratat med TM-byrån för att tillse att rutinerna efterföljs och företaget upplever att man gjort vad de kunnat för att säkerställa att det inte sker igen.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viasat AB har bekräftat anmälarens uppgifter. Dock menar företaget att anmälaren gick med i NIX-telefon vid tiden för uttaget och att företaget då inom tre månader efter uttaget haft en rätt att kontakta anmälaren. Företaget har enligt DM-nämnden inte gjort fel vid aktuellt telefonsamtal eftersom det kan ta upp till tre månader innan en spärr i NIX-Telefon ger önskad effekt. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i ärendet, finner DM-nämnden att företaget inte agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Viasat AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom företaget bekräftat anmälarens uppgifter går DM-nämnden på anmälarens uppgifter som angett att han blivit kontaktad trots tidigare begäran att inte bli kontaktad. Detta medför att företaget endera saknat sådant register eller att det inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden finner således att Viasat AB i denna del brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare