Skandiabanken Aktiebolag

Uttalandedatum: 20180704
Diarienummer: 18-129
Anmälare: En konsument
Motpart: Skandiabanken Aktiebolag
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Skandiabanken Aktiebolag återkontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han via e-post den 10 april 2018 blivit kontaktad av Skandiabanken Aktiebolag i marknadsföringssyfte trots att han begärt att företaget inte ska kontakta honom igen.

Företagets uppgifter
Skandiabanken Aktiebolag medger att anmälaren kontaktats av banken. Anmälaren kontaktade den 27 februari 2018 företaget och tydliggjorde att han inte ville ha direktmarknadsföring skickad till sig. Den 1 mars 2018 mottog han ett bekräftelsemeddelande från företagets kundtjänst om att han var spärrad för reklam och inte skulle motta vidare marknadsföring. Därefter fick anmälaren trots detta ett e-postmeddelande den 10 april 2018 med marknadsföring från Skandiabanken Aktiebolag, vilket företaget beklagar.

Företaget har tydliga rutiner och system för att tillse att företagets marknadsföring är laglig och respekterar kundernas önskemål om att inte bli kontaktade i marknadsföringssyfte. För kunder erbjuder företaget en reklamspärr som enkelt kan klickas i antingen genom att kontakta företagets kundtjänst eller genom att logga in på företagets internetbank och klicka i reklamspärr. Reklamspärren registreras omedelbart i företagets system och därefter ska kunden inte få ytterligare marknadsföring skickad till sig vare sig via e-post, SMS eller vanlig post. I aktuellt fall har ett tekniskt fel i företagets IT-system medfört att anmälaren fått marknadsföring trots att han angett att han har reklamspärr. Det tekniska felet är åtgärdat och anmälaren har en registrerad reklamspärr hos Skandiabanken Aktiebolag vilket medför att han inte kommer att få ytterligare direktmarknadsföring från företaget.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras. Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklam­kontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Skandiabanken Aktiebolag att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att företaget har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

DM-nämnden ser däremot positivt på att företaget vidtagit åtgärder för att tillse att aktuellt fel inte upprepas och att konsumenter som inte vill bli kontaktade inte heller blir det. Detta är ett agerande i enlighet med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare