Qliro AB

Uttalandedatum: 20180709
Diarienummer: 18-128
Anmälare: En konsument
Motpart: Qliro AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Qliro AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren är kund till företaget

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Qliro AB som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 12 april 2018.

Företagets uppgifter
Qliro AB har uppgivit att man inte motsätter sig att utskicket har gjorts. Företaget anser däremot att utskicket har skett i enlighet med 19 § marknadsföringslagen samt i enlighet med god marknadsföringssed.

Anmälaren blev kund hos företaget den 22 februari 2016 då han betalade Qliro ABs faktura, vilket styrkts med utdrag ur företagets register. När anmälaren använde den köpta produkten godkände anmälaren villkoren för köpet, inklusive gav sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter och till att erhålla marknadsföring via e-post i enlighet med villkoren, vilka även de bilagts företagets yttrande. I villkoren framgår bland annat att anmälaren ger sitt samtycke till att företaget kan komma att använda anmälarens e-postadress till att till denne sända marknadsföring.

Utöver anmälarens samtycke till aktuell marknadsföring lyfter företaget fram dels att marknadsföringen rör Qliro ABs egen produkt och är med den likartad, dels att anmälaren gavs klar och tydlig möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig användningen av hans e-postadress i marknadsföringssyfte, såväl vid insamlingstillfället som vid marknadsföringen. Han använde sig också av denna möjlighet i samband med det ifrågasatta reklamutskicket.

Det e-postmeddelande som anmälaren har beskrivit i anmälan är det första utskicket som anmälaren har erhållit. Företaget har en inarbetad avregistreringsprocess och erbjuder avregistrering i varje sådant utskick. Företaget har såväl tekniskt, som med rutiner, säkerställt att kunder som inte önskar motta marknadsföring via e-pst inte skall få denna typ av utskick. Qliro AB har i aktuellt ärende mottagit sådant meddelande från anmälaren först efter det ifrågasatta utskicket. Företaget respekterar varje begäran om att undantas från marknadsföring och anmälaren är numera registrerad i bolagets spärregister. Qliro AB beklagar att anmälaren uppfattat ifrågavarande utskick som negativt men understryker att det skett med anmälarens samtycke och även i övrigt är i enlighet med gällande lag och god sed och etik.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

Qliro AB har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget har däremot visat att anmälaren som kund till företaget samtyckt till att motta dylika reklamutskick från Qliro.

Mot bakgrund av det anförda från företaget är undantaget rörande kundrelation och marknadsföring av en liknande produkt tillämpligt. Därmed finner DM-nämnden att Qliro AB i denna del agerat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o  Mattias Grundström, Sekreterare