PBS Permanentbilskydd AB

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av PBS permanentbilskydd AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör vidare gällande att företagets agent under telefonsamtalet ville sälja stöldmärkning till anmälarens bil. Företaget påtalade att anmälaren redan tidigare hade stöldmärkning på en annan bil. Anmälaren var tveksam till den uppgiften men fick höra att det var en vit Citroen. Anmälaren sa ja till att företaget skickade henne information, men att hon absolut inte tänkte köpa något eller göra några som helst åtaganden i och med detta.

Anmälaren fick ett brevpaket efter detta med märkset samt betalningskort. I följebrevet står ”om du inte vill ha varorna” returnera inom 14 dagar. Anmälaren ringde därför upp företaget, informerade vad de kommit överens om och företaget lyssnade på inspelningen och bekräftade anmälarens beskrivning av det telefonsamtal som skett. Anmälaren sa under aktuellt telefonsamtal att hon tänkte slänga varorna i soporna och anmäla företaget pga. att de ringt henne trots NIX och att man ljög om märkningen på hennes tidigare bil vilket hon i efterhand kontrollerat att den inte fanns. Man skickade även varor trots att de kommit överens om att så inte skulle ske. Företagets agent blev mycket irriterad på anmälaren och sa att det bara kostar 7 kr i returporto och att det inte är något att bråka om. Dessutom sa företagets agent att gamla anmälningar bara är från konkurrenter eller personer som håller på med klagomål.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret den 25 september 2016.

Företagets uppgifter
PBS permanentbilskydd AB har inte motsatt sig att företaget ringt anmälaren. Vid nummersättning av telefonnummer till kunder ser företaget vilka telefonnummer som är med i NIX. Vid inmatningen av listorna till företagets CRM system vid detta tillfälle råkade dock även NIX-nummer följa med. Det är nämligen så att företagets ansvarige var sjuk vid tillfället och att den som matade in listorna inte hade det som ordinarie arbetsuppgift. Det hela beror således på den mänskliga faktorn. Företaget har redan fått tillbaka det som skickats och krediterat anmälarens faktura.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

PBS permanentbilskydd AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter. Med anledning härav går DM-nämnden på anmälarens uppgifter och finner därför att företaget har agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Obeställda varor
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna. Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

Mot bakgrund av de uppgifter som förekommer i ärendet och då företaget inte bemött frågan om obeställd vara går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget genom att skicka varan trots att anmälaren ej samtyckt till detta, har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare