Naturskyddsföreningen

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-041
Anmälare: En konsument
Motpart: Naturskyddsföreningen
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte funnits förklarliga orsaker till varför aktuellt utskick gjordes till anmälaren. DM-nämnden finner vidare att Naturskyddsföreningen handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Naturskyddsföreningen. E-posten ha skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren anger vidare att företaget fortsatt att kontakta honom trots att han tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 9 februari 2018.

Företagets uppgifter
Naturskyddsföreningen anger att anmälaren såsom tidigare medlem har haft möjlighet att när som helst kontakta Medlemsservice, precis som han gjort den 18 april 2017. Anmälaren har också i samtliga e-postutskick haft möjlighet att välja opt-put via länk i utskicket. Anmälaren har inte utforskat de möjligheterna. Föreningen kan inte heller hitta några anteckningar om att anmälaren försökt kontakta föreningen efter den 18 april 2017 för att avbryta utskick. Sådan kontakt kan enligt föreningen såklart ha funnits utan att föreningen noterat det men rutinen är att alltid göra noteringar. Föreningen tar med sig att man behöver tydligare kommunicera att stoppkoder i föreningens system samt opt-out, finns i olika nivåer samt att företaget ser över rutinen om att skicka ut e-post till tidigare betalande medlem som utträtt på grund av bristande betalning.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till näringsidkare
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per e-post till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana utskick. E-post till näringsidkare är dock undantagna om det skickas något rörande vad denne kan ha nytta av i sin yrkesroll.
Naturskyddsföreningen har inte motsatt sig anmälarens uppgifter att företaget skickat de aktuella utskicken till anmälarens e-post. Mot bakgrund härav går DM-nämnden på anmälarens uppgifter varför nämnden finner, att utskicket inte är specifikt nog för att det kan anses relevant för dennes yrkesroll. DM-nämnden finner därför att e-postutskicket i detta avseende stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Naturskyddsföreningen att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom föreningen inte visat att man har tillräckligt klara rutiner när en begäran inkommer att en konsument vill bli avregistrerad finner DM-nämnden att ett sådant register inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Föreningen bör vidare, likt den själv lyft fram i sitt yttrande, tydligare kommunicera ut till de konsumenter som berörs, hur en stoppbegäran fungerar i föreningens system, för att tillse så att en spärrbegäran från en konsument ger önskad effekt på samtliga nivåer i föreningens system.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare