Mybonus AB

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-004
Anmälare: En konsument
Motpart: Mybonus AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det skickats till en privatperson på dennes privata mailadress utan att ett samtycke förelegat. Inget undantag avseende e-post riktad till näringsidkare gäller i detta fall varför företagets mailutskick stred mot god sed vid direktmarknadsföring

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han från MyBonus.com erhållit mail till sin privata mailadress. Anmälaren kontaktade då företagets kundservice som hävdade att ”E-postmeddelandet har du fått i egenskap av befattningshavare eller kontaktperson på ditt företag. Uppgifterna kommer från officiella företagsregister.” Anmälaren anger att det inte stämmer då han inte har bolagskopplingar och den aktuella mailadressen till anmälaren alltid varit hans privata mailadress. Anmälaren mailade då tillbaka till företaget och frågade vilket register det rör sig om och vilket organisationsnummer. Trots en påminnelse har företaget inte besvarat hans fråga.

Företagets uppgifter
Mybonus AB anger att anmälaren i egenskap av befattningshavare mottagit företagets B2B-utskick. Företaget anger vidare att anmälarens, i ärendet aktuella, mailadress spärrats i företagets register.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till näringsidkare
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per e-post till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana utskick.
E-post till näringsidkare är dock undantagna om det skickas något rörande vad denne kan ha nytta av i sin yrkesroll.

Mybonus AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter att företaget skickat det aktuella utskicket till anmälarens e-post. Däremot, mot bakgrund av företagets bristande uppgifter, samt anmälarens bilagor till sin anmälan som visar aktuellt e-postmeddelande anses, eftersom detta inte kan anses vara specifikt riktat till en näringsidkare som denne kan ha nytta av i sin yrkesroll, finner DM-nämnden att e-postutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

Per Eklund                                     Mattias Grundström
Ordförande                                     Sekreterare