Mobile Group AB

Uttalandedatum: 20180709
Diarienummer: 18-026
Anmälare: En konsument
Motpart: Mobile Group AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mobile Group AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mobile Group AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 17 januari 2018. Under telefonsamtalet påstod företagets agent att bindningstiden på anmälarens Telenor-abonnemang hade gått ut. Anmälaren talade då om för företagets agent att hans telefonnummer är NIXat, att han aldrig haft några affärer med Mobile Group AB och inte heller vill ha några.  Anmälaren angav även att telenorabonnemanget hanteras helt av Telenor och att bindningstiden inte har gått ut. Det gör den först om två år varför företaget endera har fel uppgifter eller ljuger.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 18 november 2013.

Företagets uppgifter
Mobile Group AB har bekräftat anmälaren suppgifter att man ringt honom.  Anmälaren ringdes upp den 17 januari 2018 av företagets agent i syfte att erbjuda ett mobilabonnemang. Företaget medger att man brustit i sina rutiner när företagets agent råkat kontakta en konsument vars telefonnummer funnits registrerat hos NIX-Telefon.Företaget beklagar det inträffade och ber anmälaren om ursäkt för det inträffade. Företaget har sedan händelsen sett över företagets rutiner för att tillse att en liknande situation inte uppstår igen.

Mobile Group AB ställer sig dock frågande till påståendet om att företagets marknadsföringsåtgärder varit vilseledande. Företagets agent  har angett att denne ringde från MobileGroup. Kort in i telefonsamtalet framkommer att anmälaren har sitt telefonnummer spärrat hos NIX-Telefon. När företagets agent underrättas om detta avslutas telefonsamtalet direkt och anmälarens telefonnummer spärras i företagets interna register.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spär­registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Mobile Group AB har bekräftat anmälarens uppgifter varför DM-nämnden godtar dessa. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring. Mot bakgrund av vad anmälaren anfört om att företaget angett felaktiga uppgifter under telefonsamtalet med anmälaren och eftersom företaget inte förmått motbevisa detta genom exempelvis inspelat samtal, finner DM-nämnden att marknadsföringen varit vilseledande och att man därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare