Lantliv

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-064
Anmälare: En konsument
Motpart: Lantliv
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Tid för telefonsamtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att tidningen Lantliv inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då aktuellt telefonsamtal var riktat till annan person i anmälarens hushåll vilken är kund hos företaget varför företaget har haft rätt att ringa. Vidare finner DM-nämnden det inte visat att telefonsamtalen skett senare än klockan 21.00

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av tidningen Lantlivs telefonförsäljare även fast han har bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget fortsatt att ringa anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 25 februari 2018. Anmälaren gör även gällande att företaget ringer varje dag, alla tider på dygnet och även efter klockan 21.00 på kvällen.

Företagets uppgifter
Bonnier Magazines & Brands följer de etiska regler som finns på marknaden och kontaktar inte individer som anmält att man inte vill bli kontaktad och företaget har dessutom ett spärregister samt ett regelverk för att förhindra detta.

Vad gäller den aktuella anmälan och TM-kampanjen är det en annan person registrerad på samma telefonnummer som anmälaren angett i sin anmälan, som företaget har försökt nå eftersom hon är kund hos Bonnier Magazines & Brands. Hon är vidare en aktiv prenumerant på företagets tidskrift Allt i Hemmet och tidigare prenumerant (passiv) på företagets tidskrift Lantliv. Angiven kvinna var varken NIX-spärrad i företagets kunddatabas eller TM-spärrad i företagets system, men det är nu åtgärdat, vilket genomfördes omgående efter det att företaget fått reda på felaktigheterna.

Avseende tid för samtal. Företaget har inte ringt aktuellt telefonnummer efter klockan 21.00, vilket stridet mot de etiska regler som finns. Det har företaget styrkt genom utdrag från de telefonsamtal som ringts till telefonnumret där man kan se att företaget vid samtliga tillfällen företaget försökt nå henne har kontaktats innan klockan 21.00 (17:28, 11:13, 14:56 samt det aktuella telefonsamtalet 20.09.

Företaget beklagar att anmälaren tagit illa vid sig och kommer inte att kontakta honom igen.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads-föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Lantliv att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom företaget kunnat visa att de aktuella telefonsamtalen avsetts ske till en annan person än anmälaren, som företaget haft rätt att kontakta, finner DM-nämnden att Lantliv inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring. Lantliv har även förmått visa att de aktuella telefonsamtalen har skett innan klockan 21.00 och därför inte varit i strid mot god sed varför företaget även i denna del  därför inte agerat i strid mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare