FinansPro Sweden AB

Uttalandedatum: 20180709
Diarienummer: 18-013
Anmälare: En konsument
Motpart: FinansPro Sweden AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att FinansPro Sweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring rörande otillbörlig marknadsföring

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av FinansPro Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företagets agent påstod under telefonsamtalet att man ringt anmälaren tidigare och fått i uppdrag av anmälaren att undersöka om det går att sänka anmälarens telefonkostnader för hans Telia abonnemang. Anmälaren har aldrig bett företaget att ringa. Efter ett tags dividerande så kommer det även fram att företagets agent inte ringer för Telia, vilket anmälaren från början trott, utan för ett bolag som heter FinansPro Sweden AB. Det senaste samtalet ringdes den 17 januari 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 7 juni 2013.

Företagets uppgifter
FinansPro Sweden AB har uppgivit att anmälarens telefonnummer är tvättat mot NIX-telefon. Företaget menar med detta att det innebär att anmälarens telefonnummer inte är spärrat mot NIX-telefon. Anmälarens telefonnummer köptes in av Finanspro Sweden AB från UC Marknadskommunikation den 12 januari 2018.

Gällande punkten otillbörlig marknadsföring anser inte företaget att man överhuvudtaget vilselett anmälaren då ingen affär eller avtal träffats eller avgjorts mellan parterna utan telefonsamtalet avslutades utan vidare uppgörelse.

Företaget har även efter brevet från DM-nämnden kontaktat anmälaren ifråga och framfört företagets ursäkt ifall anmälaren känt sig vilseledd eller bestört över aktuellt telefonsamtal och även påpekat att anmälaren inte finns med i NIX-Telefon.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

FinansPro har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter då anmälaren varit registrerad i NIX-Telefon sedan den 7 juni 2013, finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att telefonsamtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

DM-nämnden finner att företaget otillbörligt agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dels inte klart uppge vilket företag det var som ringt anmälaren, dels ange felaktiga uppgifter i syfte att marknadsföra de aktuella produkterna. Att ingen affär eller inget avtal ingåtts ändrar inte den marknadsföringsrättsliga bedömningen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare