Echenique-Ciganda AB

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-097
Anmälare: En konsument
Motpart: Echenique-Ciganda AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Oetiskt agerande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Echenique-Ciganda AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas. Inte heller har företaget agerat på ett sätt som med fog kan uppfattas som oetiskt eftersom det inte är visat att företaget genomfört de aktuella telefonsamtalen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han under ett par månaders tid blivit uppringd av en utländsk kvinna som ringer från Windows i Washington i USA. Hon verkar prata om att det är virus och/eller fel på anmälarens system, som hon enkelt kan ordna ifall anmälaren går in i sitt system via hennes instruktioner, vilket anmälaren självklart inte gjort. Första gångerna man ringde kom dess telefonsamtal från ett utländskt telefonnummer men har de senaste gångerna gått via ett svenskt mobiltelefonnummer som står på ett svenskt aktiebolag. Anmälaren har ett flertal gånger sagt till de som ringer att de inte ska ringa igen, men hon i telefonen lovade att fortsätta ringa tills anmälaren gör det företaget ringer för.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 29 november 2013.

Företagets uppgifter
Företaget har angett att anmälaren inte angett korrekt information i ärendet. Det anmälda telefonnumret tillhör inte företaget utan en hos företaget anställd och är dess privata telefon. Företaget har ingen mobiltelefon, bedriver ingen marknadsföring och har aldrig gjort. Angiven anställd är läkare och arbetar som konsult åt företaget, tillika hans egna företag. Däremot är det sant att anmälaren kan ha blivit uppringd från den anställdes telefonnummer men inte av den anställde. Den anställdes telefonnummer har blivit kapat och används av kriminella ligor för att bland annat lura folk på pengar. Den anställde har haft kontakt med Tele 2 samt anmält detta och de har arbetat för att blockera telefonnumret men det verkar mycket svårt.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Under de omständigheter som kunnat konstateras i aktuellt ärende utgör aktuellt företag fel motpart varför ärendet i dess helhet kommer att lämnas utan vidare åtgärd

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare