Cartero Digital Markets AB

Uttalandedatum: 20180709
Diarienummer: 18-078
Anmälare: En konsument
Motpart: Cartero Digital Markets AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Cartero Digital Markets AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren samtyckt till utskicken per e-post. DM-nämnden finner vidare att Cartero Digital Markets AB inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen eller pga. avsaknad av en fungerande avregistreringsfunktion. Detta eftersom det inte går att fastslå att omvänt är för handen utifrån de uppgifter som Parterna inkommit med i aktuellt ärende

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren gör även gällande att företagets avregistreringsmöjlighet inte är uppkopplad utan att man får ett besked ” Sorry vi kan inte finna sidan”, när man gör ett avregistreringsförsök. Anmälaren anger även att han skrivit till företaget per post samt mailledes. Trots detta fortsätter anmälaren att motta reklammail från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 19 mars 2018.

Företagets uppgifter
Cartero Digital Markets AB har uppgivit att man fått anmälarens mailadress från företagets samarbetspartner MyTaste där anmälaren blev medlem den 7 februari 2017. I enlighet med My Tastes villkor punkt 7.2 framgår att anmälaren kan få nyhetsbrev från samarbetspartners till företaget, vilket Cartero Digital Markets är.

Anmälaren påstår att företagets avregistreringsknapp inte fungerat. Företaget har dock inte haft en enda person som klagat på det under den period som anmälaren påstår och inte under någon annan period heller för den delen. Företaget uppdaterar sina listor två gånger i veckan avseende både avregistreringar och nyregistreringar och kan inte se några avvikelser under den i anmälan aktuella tidsperioden i antalet som avregistrerar/registrerar sig.

Anmälaren påstår att han skickat brev till företaget och uppger en adress på Strandvägen vilket är fel adress till företaget. Företagets korrekta adress framgår på företagets hemsida.

När Cartero Digital Markets AB upptäckte anmälarens mail den 19 mars 2018 så avregistrerade företaget anmälaren direkt vilket styrkts genom utdrag som bilagts företagets yttrande.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

Cartero Digital Markets AB har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget har dock visat att anmälaren samtyckt till dylika utskick från företaget. Mot bakgrund av det finner DM-nämnden att Cartero Digital Markets AB i denna del agerat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Cartero Digital Markets AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom det inte utifrån uppgifterna, varken från anmälaren eller företaget går att fastslå att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed på aktuell punkt, finner DM-nämnden att det inte kan anses styrkt att företaget har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed. Detsamma gäller i fråga om anmälarens möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

I sitt yttrande anför Cartero Digital Markets AB att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom Cartero Digital Markets AB avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare