Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20180626
Diarienummer: 18-099
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress inte var införd i NIX adresserat. DM-nämnden finner vidare att det inte går att fastslå att Svenska Postkodlotteriet brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha skickat reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Svenska Postkodlotteriet, trots att hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Svenska Postkodlotteriet ska avregistrera henne från framtida utskick. Det senaste utskicket gjordes den 5 mars 2018.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress inte var införd i spärregistret.

Företagets uppgifter
Novamedia Sverige AB driver bland annat Svenska Postkodlotteriet åt Svenska Postkodföreningen som innehar lotteritillstånd (”Postkodlotteriet”).

Postkodlotteriet kan i aktuellt fall konstatera att anmälaren funnits med i det adressuttag som gjordes av Bisnode den 25 januari 2018 och som senare distribuerades som marknadsföring till konsumenterna under mars månad. Vid detta adressuttag hade anmälaren ingen spärr inlagd i NIX adresserat, och inte heller en spärr i Postkodlotteriets interna spärregister. Anmälaren har inte heller vid tiden för utformandet av företagets yttrande en spärr inlagd i NIX adresserat.

Anmälaren är däremot spärrad från den 12 mars 2018 i Postkodlotteriet interna spärregister. Det har således skett efter det att januari månads adressuttag gjorts, som distribuerades till konsumenterna under mars månad. Postkodlotteriet respekterar alla spärrförfrågningar och anmälaren är numer registrerad i företagets egna spärregister för direktmarknadsföring.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Svenska Postkodlotteriet har inte motsatt sig att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot menar företaget på att anmälaren inte varit spärrad i NIX adresserat eller i företagets interna spärregister. Efter en granskning av aktuell spärr i NIX adresserat har DM-nämnden funnit att anmälaren vid tidpunkten för såväl uttagandet av anmälarens adress som vid utskicket inte var spärrad i NIX adresserat.  Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att utskicket följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Svenska Postkodlotteriet att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom det varken från anmälarens uppgifter eller företagets går att styrka att företaget inte haft tillräckliga rutiner för att tillse att en spärrbegäran erhåller önskad effekt, finner DM-nämnden att Svenska Postkodlotteriet inte har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare