Nordax Bank

Uttalandedatum: 20180626
Diarienummer: 18-001
Anmälare: En konsument
Motpart: Nordax Bank
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Nordax Bank inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren, vid tiden för adressuttaget, inte begärt att bli registrerad i det interna spärregistret utan först efter att uttag gjorts. Företagets åtgärder i övrigt får även anses visa på att man har tillräckliga rutiner för att respektera en konsuments spärrbegäran

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Nordax Bank trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick.

Företagets uppgifter
Nordax Bank har medgett att man har skickat adresserad direktreklam till anmälaren.

Företaget anger dock att man har välutvecklade processer och rutiner vad avser den direktmarknadsföringskanal som används. Nordax Bank säkerställer därför löpande, på flera sätt, att individer som inte önskar få adresserad direktreklam, inte heller ska få sådan marknadsföring. En spärr hos Nordax Bank kan dock inte få omedelbar effekt. Detta beror på att adressurval och produktion inför en marknadsföringskampanj görs flera veckor före utskick och det går inte att plocka bort adresser på grund av spärrningsbegäran när adressurval eller produktion påbörjats eller pågår.

Anmälaren är spärrad på egen begäran från och med den 3 januari 2018. De aktuella utskicken gjordes dock under vecka ett och vecka åtta på adressurval, där anmälarens uppgifter förekom, som hade gjorts före begäran om spärr inkom. Därmed fanns ingen möjlighet att förhindra de utskicken. Anmälaren kommer dock inte, i framtiden, att få några ytterligare från Nordax Bank.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna finner DM-nämnden att Nordax Bank inte har brutit mot god sed då anmälaren, vid tiden för adressuttaget, inte var införd i registret.

I sitt yttrande anför Nordax Bank att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom Nordax Bank avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare