Förebygg Norden AB

Uttalandedatum: 20180627
Diarienummer: 18-063
Anmälare: En konsument
Motpart: Förebygg Norden AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Förebygg Norden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte går att fastslå att de aktuella telefonsamtalen genomförts av företaget. Anmälan avseende skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister samt otillbörlig marknadsföring lämnas därför utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Förebygg Norden AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agenter är oseriösa då de med aggressiva marknadsföringsknep försöker pracka på brandvarnare/brandskydd och/eller informationsmaterial via ett flertal telefonsamtal till anmälaren. Försäljarna utger sig, under falsk flagg representera och hänvisa till barnskyddsmyndigheter och liknande i marknadsföringssyfte i försök att framstå i betydligt bättre dagar. Anmälaren har dessutom under flera av telefonsamtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 5 februari 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 5 januari 2005.

Företagets uppgifter
Förebygg Norden AB motsätter sig att man ringt de aktuella telefonsamtalen. Företaget har sökt i sina register och finner inte aktuellt telefonnummer som ett påringt kundnummer. Företaget har även kollat med företagets underleverantörer och deras utgående telefonnummer. Inte heller där har någon påringning till anmälaren genomförts. Det verkar som att någon ringt telefonnummer som inte gått via eller godkänts av Förebygg Norden AB.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.  Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Förebygg Norden AB har motsatt sig att telefonsamtalen skett såsom anmälaren gör gällande. Eftersom det inte går att fastslå att Förebygg Norden AB ringt de aktuella telefonsamtalen finner DM-nämnden att företaget inte agerat i strid mot god sed i aktuellt fall. Anmälan i övrigt avseende skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister samt otillbörlig marknadsföring lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare