ComeOn

Uttalandedatum: 20180625
Diarienummer: 18-118
Anmälare: En konsument
Motpart: ComeOn
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att tillhandahålla en fungerande avregistreringsfunktion. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ComeOn brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att ComeOn brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner slutligen att ComeOn brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att ComeOn skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även angett att det inte funnits en fungerande avregistreringsfunktion. Det senaste SMS-meddelandet togs emot den 20 mars 2018.

Företagets uppgifter
ComeOn har inte inkommit med ett yttrande till nämnden.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Då ComeOn inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att sms till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att ComeOn brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. I och med att ComeOn underlåtit att inkomma med ett yttrande går DM-nämnden även på denna punkt på anmälarens uppgifter varför DM-nämnden därmed finner att ComeOn brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. ComeOn har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande