VitaeLab AB

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-062
Anmälare: En konsument
Motpart: VitaeLab AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom VitaeLab AB fortsatt kontakta anmälaren trots att denne uttryckligen begärt om att slippa framtida kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av VitaeLab AB i marknadsföringssyfte trots att han ett flertal gånger uttryckligen meddelat att han inte vill bli kontaktad. Oaktat detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 8 februari 2018.

Företagets uppgifter
VitaeLab AB anger att företaget är noga med att säkerställa att företagets rutiner följer gällande regelverk. Företaget använder extern TM-byrå. I anmälan kan företaget se att anmälaren sagt till att han inte vill bli uppringd av företaget. Sannolikt har anmälaren pratat med företagets externa samarbetspartner (TM-byrå) Företaget ser här att det uppstått en avvikelse eftersom personen ifråga inte finns i företagets interna spärregister. Avvikelser sker tyvärr ibland och denna gång ligger det hos företagets samarbetspartner. VitaeLab AB anger dock att man självklart lika fullt är ansvarigt för detta och att företaget nu har kontrollerat rutinerna för att undvika att detta sker igen. Anmälaren är nu registrerad i företagets interna spärregister varför han i framtiden inte kommer att motta direktmarknadsföring från företaget i framtiden.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför VitaeLab AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom anmälaren har blivit kontaktad ett upprepat antal gånger trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att företaget har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare